Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Reparationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vården av fornlämningsområden understöddes med 1,6 miljoner euro

Reparationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vården av fornlämningsområden understöddes med 1,6 miljoner euro


Museiverket har delat ut statsunderstöden för år 2013 för reparationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och vården av fornlämningsområden. Totalt 207 objekt beviljades sammanlagt 1 661 000 euro i understöd.

De största understödsbeloppen beviljades för konservering och restaurering av byggnader som skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen. Konserveringen av väggmålningarna och panoramatapeten på Kankas gård i Masku understöds med 80 000 euro. Synagogan i Åbo beviljades 25 000 euro i understöd för renovering av fönstren. För den fortsatta renoveringen av Juho och Maria Lallukkas konstnärshem i Helsingfors beviljades 60 000 euro.

Merparten av understödsobjekten är privatägda byggnader på landsbygden och i tätorter. Bland sällsynta byggnadstyper finns bland annat kvarnbyggnader. Byggnader som tidigare har varit i offentlig ägo och sedan sålts till privatpersoner, såsom VR:s järnvägsbyggnader och industrisamhälleliga bostadshus, utgör en egen grupp.

Med understöden stöds reparationer som bidrar till att det kulturhistoriska värdet på lantliga gårdsplaner, boningshus i trästäder och små timmerbyggnader på landsbygden bevaras. Understöd riktas i synnerhet till restaurerings- och konserveringsarbeten samt till åtgärder med hjälp av vilka man stöder bevarandet av traditionella och hantverksdominerande byggsätt. De vanligaste arbetena är timmerreparationer, renovering av fönster och yttertak och målning av fasader.

Ett nytt delområde för restaureringsbidragen är understöd för vård av fornlämningsområden som kunde sökas för första gången i fjol. Understödet omfattar fasta fornlämningar enligt lagen om fornminnen. Av anslaget för 2012 beviljades understöd för vård av elva objekt. Vid de flesta objekten används understödet för vården av landskapet inom fornlämningsområdet. Understöd beviljades även för uppförandet av informationstavlor och staket runt betesmarker.

För ytterligare information kontakta överintendent Ulla Salmela, tfn 040 128 6251, ulla.salmela@nba.fi eller avdelningschef Mikko Härö, tfn 040 128 6241, mikko.haro@nba.fi

En (finskspråkig) förteckning över mottagarna av understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningsområden år 2013
Järnvägsstationen i Jakobstad
Järnvägsstationen i Jakobstad är ett av objekten som beviljades understöd för restaurering. Bild: Katja Kauppinen

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket