Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets fastigheter överförs till Senatsfastigheter och Forststyrelsen

Museiverkets fastigheter överförs till Senatsfastigheter och Forststyrelsen


Den kulturhistoriskt värdefulla statliga fastighetsförmögenhet som förvaltas av Museiverket överförs till Senatsfastigheter och Forststyrelsens naturtjänster den 1 januari 2014. Till Senatsfastigheter överförs 47 och till Forststyrelsen 37 kulturella och sevärda objekt. Efter överföringen är Museiverket hyresgäst hos Senatsfastigheter på 19 platser. Även efter överföringen av fastigheterna verkar Museiverket för skyddet, restaureringen och konserveringen av kulturarvet och -miljön samt som ansvarig expertmyndighet för skötseln och kontrollen av fornlämningarna.

I samband med budgeten för 2014 godkände riksdagen en omorganisering av statens fastighetsförvaltning ifråga om Museiverkets fastighetsförmögenhet samt beviljade anslag för hyrning av platserna. Ärendet behandlades i statsrådets finansutskott och i plenum i slutet av december varvid man beslutade att överföra förvaltningen av fastigheterna och binda sig vid hyresavtal.
Museiverkets fastigheter
Museiverkets fastigheter. Foto: Museiverket.

Överföringen utgår från staten fastighetsstrategi

Överföringen av Museiverkets fastighetsförmögenhet utgår från statens fastighetsstrategi (Statsrådets principbeslut VM/2404/00.00.02/2010) och från förslag som framställdes av en arbetsgrupp som utredde organiseringen av ägandet och förvaltningen av statens kulturhistoriskt värdefulla fastighetsförmögenhet respektive en arbetsgrupp som utredde organiseringen av ägandet och förvaltningen av Museiverkets kulturhistoriskt värdefulla fastighetsförmögenhet. Museiverket har berett överföringen av fastigheternas förvaltning tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, Senatsfastigheter och Forststyrelsen.

Museiverket framförde extra tid för genomförandet av överföringen, men förvaltningen överförs ändå den 1 januari 2014, varför man kommer att fortsätta med de praktiska arrangemangen tillsammans med de olika aktörerna även efter att förvaltningen har överförts.

Fastighetsförmögenheten som överförs har klassificerats som strategiska och icke-strategiska äganden i relation till statens ägande. Strategisk fastighetsförmögenhet är sådan där ägandet nödvändigtvis måste förbli hos staten och under ägarförvaltning av statens affärsverk. Icke-strategisk fastighetsförmögenhet kan under efterlevnad av lagstiftningen gällande överlåtelse, överlåtas till att ägas av andra aktörer.

De överförda strategiska objekten uthyrs till Museiverket

Totalt 47 objekt överförs till Senatsfastigheter; 18 av dessa objekt har klassificerats som statens strategiska, kulturella och sevärda objekt. De strategiska objekten är Sibeliushemmet Ainola (Träskända), Frugård (Mäntsälä), Cygnaei galleri (Helsingfors), Hvitträsk (Kyrkslätt), Tavastehus slott (Tavastehus), Tavastehus slotts fängelsemuseum (Tavastehus), Kustö gård (S:t Karins), Lamminahos hus (Vaala), Villnäs herrgårdsslott (Masko), Lyytikkäläs hus (S:t Michel), Myllymäki torp (Lojo), Olofsborg (Nyslott), Paikkari torp (Lojo), Sankt Henriks predikorum (Kumo), Åbo slott och Åbo slotts magasin (Åbo), Urajärvi herrgårdsmuseum (Asikkala), Urho Kekkonens museum Ekudden (Helsingfors) och Yli-Lauroselas hus (Ilmola). Dessutom överförs Museiverkets centrallager, som är en statlig strategisk bruksfastighet.

Museiverket hyr de strategiska objekten tillbaka av Senatsfastigheter. Hyreskostnaderna för objekten ovan kommer att vara cirka 14 miljoner euro på årsbasis. Beloppet har reserverats för Museiverket i statens budget genom ett separat moment om utrymmeskostnader och för centrallagrets del i statens verksamhetsutgifter. Museiverket svarar tillsammans med avtalspartnerna fortfarande för objektens öppethållande och förevisande. Fölisö friluftsmuseum som verkar under Finlands nationalmuseum förblir under Museiverkets förvaltning.

Man hoppas att man ska finna en lämplig användning för även de icke-strategiska objekten

Det överförs 28 icke-strategiska objekt av fastighetsförmögenhet. Av dessa hyr Museiverket Anjala herrgård (Kouvola), Kotkaniemi (Luumäki), Sjöhistoriska museet på Vrakholmen (Helsingfors), Buckila herrgård (S:t Karins), Rapola herrgård (Valkeakoski) och Sissola (Ilomants) tillfälligt tillbaka av Senatsfastigheter tills ämbetsverkets funktioner och lösegendom har förts bort från dessa objekt eller tills man har hittats en lämplig ny ägare för objekt.

De övriga icke-strategiska objekten som överförs till Senatsfastigheter är Koitsanlahden hovi (Parikkala), Strömfors bruks Övre smedja (Lovisa), Suvanto skola (Pelkosenniemi), Untamala arkeologicenter (Letala), Borgberget i Botby (Helsingfors) samt 17 väderkvarnar, vattenkvarnar och kvarnbastur, de flesta av dessa ligger i Kajanaland.

Även alla icke-strategiska objekt som överförs är kulturhistoriskt värdefulla skyddsobjekt och skyddsbestämmelserna påverkar användningsalternativen. Museiverket understryker att det med tanke på objektens bevarande är ytterst viktigt att användningen som är lämplig för objekten fortsätter eller inleds så fort som möjligt. Man bör sträva efter att hitta en sådan ägare och användare till ett objekt som kan hålla det öppet för allmänheten. Senatsfastigheter söker tillsammans med Museiverket nya ägare för objekten.

Fornlämningar och ruiner överförs till Forststyrelsen

De strategiska fastigheter som överförs till Forststyrelsens naturtjänster är huvudsakligen fasta fornlämningar som är fridlysta med stöd av fornminneslagen, såsom förhistoriska gravfält, boplatser, borgberg och borgruiner. Naturtjänsterna svarar för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter och den förvaltar över drygt 7 hektar av statliga skyddsområden och allmänna vatten. Fastighetsförmögenheten som överförs från Museiverket omfattar sammanlagt 37 objekt, varav flera också har viktiga natur- och landskapsvärden.

Totalt överförs 27 av statens strategiska, kulturella och sevärda objekt till Forststyrelsen: Stora Borgbacken (Borgå), Juusjärvi klippmålning (Kyrkslätt), Kajaneborg (Kajana), Kalmosärkkä boplats (Suomussalmi), Kapellängen (Pöytis), Pattijoki kastell (Brahestad), Koroisudden (Åbo), Kurjenpolvi gravplats (Kittilä), Kustö slott (S:t Karins), Kärnäkoski fästning (Savitaipale), Käräjämäki (Eura), Langinkoski kejserliga fiskestuga (Kotka), Leväluhta gravplats (Storkyrö), Liekosaari gravplats (Sastamala), Liinmaa borg (Euraåminne), Pisamalahti borgberg (Sulkava), Päivääniemi gravplats (Lempäälä), Raseborgs slott (Raseborg), Rapola (Valkeakoski), Ristinpelto gravplats, (Lundo), Själö museikyrka och begravningsplats (Pargas), Svartholmen (Lovisa), Myllymäki gravplats (Letala), Vainionmäki (Letala), Välimaa (Utsjoki) samt skyddsområdet med Astuvansalmi klippmålningar och en fastighet i anknytning till vården av Rikalanmäki i Salo.

Det överförs 10 icke-strategiska objekt av fastighetsförmögenhet. Bällby gravplats (Raseborg), Haimionmäki gravplats (Lundo), Kalmumäki gravplats (Nystad), Ketomäki gravplats (Salo), Rautiosaari Hongikko boplats (Rovaniemi), Sammalselkä renskiljningsstängsel och stugor (Kittilä), Saarivaara renstängsel och Kairala stuga (Savukoski), Alatammi stuggård (Savukoski), Reutuvaara stuggård (Savukoski) samt minnesmärket över striden vid Vorna (Lieksa). Alla fornlämningsobjekt är fridlysta med stöd av fornminneslagen.

Forststyrelsen svarar för fastighetsskötseln, underhållet och renoveringen av objekten. Museiverket fortsätter med sina lagstadgade uppgifter som expert- och tillsynsmyndighet även för de överförde objekten.

Museiverket och affärsverken handhar tillsammans statens kulturhistoriskt värdefulla fastighetsförmögenhet

Överföringen av fastigheternas förvaltning orsakar inga uppsägningar hos Museiverket. Uppgifterna förändras för dem som arbetar med uppgifter inom vården av Museiverkets kulturmiljö. Tyngdpunkten av Museiverkets uppgifter ligger i att verka som expertmyndighet för skyddet, restaureringen och konserveringen av kulturarvet och -miljön samt att vårda och kontrollera fornlämningarna. Vid skötseln av statens strategiska fastighetsförmögenhet anlitar Senatsfastigheter och Forststyrelsen Museiverket enligt ett samarbetsavtal till hjälp i de uppgifter och frågor i anknytning till byggnadsarvet och fornlämningarna som kräver specialkompetens.

Överförandet av Museiverkets byggda strategiska fastighetsförmögenhet till Senatsfastigheter och till att omfattas av hyressystemet innebär allt bättre möjligheter till ett långvarigt underhåll av byggnaderna. Detta tack vare Museiverkets restaureringskompetens och Senatsfastigheters byggherrekompetens samt ett jämnt hyreskassaflöde som skapar den ekonomiska grunden för verksamheten.

Staten har nästan 10 Mm2 lokaler till sitt förfogande. Staten äger över 10 000 byggnader och majoriteten av den statliga verksamheten sker i dessa. År 1995 överfördes en del av byggnadsbeståndet till att omfattas av hyressystemet. Enligt statens fastighetsstrategi koncentreras fastighetsförvaltningsuppgifterna till Senatsfastigheter och Forststyrelsen. Bland annat följande fastigheter har överförts stegvis till att omfattas av hyressystemet: fängelserna år 2001. försvarsmaktens fastigheter år 2003, gränsbevakningsväsendets fastigheter år 2006 och nu de fastigheter som förvaltas av Museiverket. Museiverket och Senatsfastigheter samt dess föregångare har redan i flera decennier samarbetat intensivt för att skydda och sköta det statliga byggda kulturarvet. Senatsfastigheter förvaltar redan före Museiverkets objekt över mer än 450 skyddade byggnader.


Mer information:
Avdelningsdirektör Ilari Kurri (Museiverket), tfn 040 128 6231, ilari.kurri@nba.fi

Jurist Matleena Haapala, (Museiverket), tfn 040 128 6034, matleena.haapala@nba.fi

Divisionsdirektör Olavi Hiekka (Senatfastigheter), puh. puh. 0205 811 400, 040 025 2394, olavi.hiekka@senaatti.fi

Specialplanerare Anu Vauramo (Forststyrelsen), tfn 020 564 4327, 040 530 5216, anu.vauramo@metsa.fi


Statsrådets principbeslut om statens fastighetsstrategi
 
Förslagen av arbetsgruppen som utredde organiseringen av ägandet och förvaltningen av statens kulturhistoriskt värdefulla fastighetsförmögenhet (Projektnr VM044:00/2011)

Museiverkets fastigheter och byggnader. Arbetsgruppens förslag om omorganisering av förvaltningen av fastighetsförmögenheten. Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupps promemorior samt utredningar 2013:3 (Innehåller presentationsblad på svenska.)


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket