Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket digitaliserar fotografier, föremål och arkivmaterial

Museiverket digitaliserar fotografier, föremål och arkivmaterial


Vid Museiverket pågår ett digitaliseringsprojekt där man digitaliserar handlingsmaterial som hänför sig till kulturmiljö, bildarkivets fotografier från 1930–1990-talet och föremål från Finlands Nationalmuseum. Vid Finlands sjöhistoriska museum digitaliseras skeppsritningar. Digitaliseringen underlättar hanteringen av material och de digitaliserade materialen är bättre tillgängliga för både kunder och verkets egen personal. Även arbetsbelastningen på kundtjänsten för arkiven och samlingarna minskar. Digitaliseringen minskar även belastningen på det ursprungliga materialet och säkerställer en bättre hållbarhet för materialet.

Digitaliseringsprojektet finansieras med det anslag av engångsnatur som beviljades Museiverket i den tredje tilläggsbudgeten för 2013. Den kompletterande finansiering som digitaliseringsprojekten fört med sig har under de senaste åren varit det enda sättet att få extra arbetskraft för skötseln av samlingarna och arkiven.

Vid Museiverkets arkiv digitaliseras i år administrativt handlingsmaterial från olika år samt forskningsrapporter om den byggda miljön. Även digitaliseringen av arkeologiska forskningsrapporter fortsätter. Valet av vilket material som ska digitaliseras har utöver användningsgraden också styrts av till exempel materialens skick och ordningsgrad.

Syftet med digitaliseringen av bildarkivet är att förbättra hanteringen, skyddet och användbarheten av materialen samt öka antalet fotografier som publiceras i webbsamlingen Kuvakokoelmat.fi. I bildarkivet digitaliseras samlingarna från fotoateljén Valokuvaamo Aarne Pietinen Oy från Helsingfors som omfattar sammanlagt 65 000 fotografier. Fotoateljén specialiserade sig på reklam-, turism- och industrifotografering på 1930–1950-talet. Ett annat objekt är pressfotografen Teuvo Kanervas samling med 5 500 fotografier från 1950–1990-talet.

Vid nationalmuseets myntkabinett digitaliseras 5 000 mynt som hittats som jordfynd i kyrkor samt myntkabinettets spargrissamling som samtidigt även katalogiseras. Vid myntkabinettet digitaliseras även mynt och föremål från samlingar som utgör föremål för pågående forskningar. Myntkabinettets samlingar intresserar forskare och samlare även internationellt. Digitaliseringen påskyndar och underlättar personalens arbete när det gäller att besvara kundförfrågningar.

Bland Kulturernas museums samlingar digitaliseras sällsynta föremål som intresserar internationella forskare. Merparten av föremålen har hittats inom arktiska områden. Allmänetnografiska samlingar som digitaliseras är föremålen i filmdirektör Markku Lehmuskallios samling, Alaska-samlingen samt Peabody-museets samling. Därutöver digitaliseras Etholéns och Cygnaeus föremål från Kalifornien. Av de finsk-ugriska samlingarna digitaliseras Artturi Kannistos Sibirien-samling och U.T. Sirelius Sibirien-samling. Det sammanlagda antalet föremål uppgår till cirka 550.

Digitaliseringen av de drygt 8 000 föremål som finns i byggnaderna på Fölisö friluftsmuseum och som ingår i Finlands nationalmuseums etnologiska och historiska samlingar inleds på våren. Under sommaren digitaliseras uppskattningsvis cirka 2 000 föremål på friluftsmuseet. Digitaliseringen av föremålen kommer att utgöra ett slags arbetsprov som varar hela sommaren eftersom föremålen digitaliseras och fotograferas i husen även under museets öppethållningstider. Det digitaliserade materialet kan utnyttjas vid administreringen och tillgängliggörandet av samlingarna men också genom att sammanställa byggnadsspecifika utställningsmaterial.

På Finlands sjöhistoriska museum överförs det mest efterfrågade handlingsmaterialet till samlingshanteringssystemet. I systemet digitaliseras skeppsritningar från Valmets varv i Helsingfors och skeppsritningar för isbrytare från K. Albin Johanssons samling. Antalet ritningar som digitaliseras uppgår till cirka 3 000.

Ytterligare information: digitaliseringschef Nina Repo, nina.repo@nba.fi, tfn 040 128 6122
Digitointimateriaalia
Materialet som ska digitaliseras är mångsidigt. Fotografier: Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket