Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
SKAIK-projektet har utvecklat skyddet av skogarnas kulturarv

SKAIK-projektet har utvecklat skyddet av skogarnas kulturarv


SKAIK-projektet inleddes år 2009 som ett innovationsprojekt på ett år. Projektet genomfördes under åren 2011–2013. Det omfattande projektsamarbetet som har överskridit gränserna på många sätt och utbyte av erfarenheter har varit en ny landvinning vid skyddet av skogens kulturarv. Projektet var ett EU-projekt som ingick i programmet Botnia-Atlantica. I Finland ansvarade Österbottens förbund för projektets nationella finansiering och i Sverige länsstyrelsen i Västerbotten.

I Finland var projektets samarbetspartners Museiverket och Skogscentralen. Också Forststyrelsen, Österbottens museum, Skogsvårdsföreningen Södra Österbotten, UPM, Metsäliitto, Stora Enso, Skogscentralen Tapio samt kommunerna i Kyroland deltog i projektet. Samarbetsinstanserna i Sverige var Västerbottens museum i Umeå, Skogsstyrelsen Region Nord, Skogsmuseet i Lycksele, Skellefteå kommun och Västerbottens länsstyrelses kulturmiljöenhet. Inom projektet arbetade Museiverkets arkeologer Satu Koivisto och Vesa Laulumaa.

Syftet med projektet var att bevara och informera om skogens arkeologiska kulturarv. Det viktigaste målet för projektet var att minska skadorna på fornlämningar från skogsbruket i Kvarkenregionen. Man försökte uppnå målet genom ett omfattande samarbete, utbildning och information samt genom att utveckla metoder för inventering av skogens kulturarv.

Kyroland valdes till projektets målområde. Kyroland är en ekonomisk region som består av kommunerna Laihela, Storkyro och Lillkyro (nuförtiden en del av Vasa stad). Alla fornlämningar inom projektområdet inventerades under åren 2011–2013.

Utvecklingen av inventeringsmetoder ledde till nya fornlämningsfynd

Förverkligandet av inventeringens mål gick bra. Man gick genom skogsområdenas fornlämningar i terrängen, deras karaktär och omfattning granskades och uppgifterna registrerades i fornlämningsregistret. Dessutom upptäcktes under inventeringarna hittills okända objekt. Efter SKAIK-inventeringen känner man i Kyroland till nästan 450 fornlämningsobjekt av vilka de mest omfattande inbegriper tiotals olika konstruktioner, såsom gravrösen från järnåldern eller hyddbottnar från stenåldern.

Inventeringsmetoderna utvecklades genom att undersöka förenligheten mellan materialet från flyglaserskanningar och lokalisering av fornlämningar, förenligheten mellan fältdokumentering och förhållanden i terrängen, bland annat registrering av uppgifter i Museiverkets fornlämningsregister redan på fältet, samt funktionaliteten och användbarheten av olika dokumenteringsapparater (såsom noggrann GPS, laserskanning, lagringsutrustning) i terrängförhållanden där markgrunden, växtligheten, temperaturer, fukt och ljus kan variera avsevärt. Uppmuntrande resultat fick man särskilt av användningen av material från flyglaserskanningar vid arkeologisk inventering. Med hjälp av Lantmäteriverkets LiDAR-material och olika visualiseringsmetoder hittades i skogarna nya boplatser från stenåldern samt historiska tjärdalar och kolmilor. I samband med SKAIK-projektet var det första gången i Finland som materialet användes på så omfattande skogsområden för arkeologiska ändamål.

Yrkesmänniskor inom skogsbranschen känner nu igen fornlämningar bättre än tidigare


Studeranden och lärare inom skogsbranschen fick skolning i att känna igen fornlämningar och att vara aktsamma vid skogsvård på fornlämningsområden. Utbildningstillfällen ordnades under åren 2011–2012 för både finsk- och svenskspråkiga studeranden inom skogsbranschen, skogsägare, skogstjänstemän, skogsmaskinentreprenörer och skogsmaskinsförare. Dessutom ordnade projektet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och Skogscentralen år 2013 ett seminarium om privatskogars kulturarv.

I Kyroland ordnade projektet två gånger per år informationsmöten, där man berättade om projektets mål och resultat. Tillfällena riktades i första hand till lokala invånare och massmedier som är verksamma i Österbotten. Projektresultaten presenterades också väldigt ofta i de lokala massmedierna under fältarbetena och utbildningsdagarna. Dessutom har projektets forskare hållit presentationer i hemlandet och internationella seminarier inom branschen och konferenser samt skrivit artiklar till vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskapliga publikationer.

I Kyroland har man markerat nio lätt tillgängliga fornlämningar med informationsskyltar

Ett av projektets viktigaste mål 2013 var att ta fram en guidningsplan för besöksobjekten i Kyroland. Som besöksobjekt valdes nio för området typiska fornlämningar som är representativa, lätt tillgängliga och av vilka en del ligger längs existerande vandringsleder.

Vid planeringen och genomförande av lederna utnyttjades Forststyrelsens kunnande. Informationsskyltarnas utseende har skapats av grafiska designern Mikael Nyholm vid Museiverket. Informationsskyltarnas illustrationer har skapats av konstnären Tom Björklund och SKAIK-projektets forskare ansvarade för deras innehåll. Informationsskyltarnas texter är på finska, svenska och engelska. Besöksobjekten i Kyroland har lagts till den riksomfattande webbtjänsten Muinaispolut.fi.

Mer information om SKAIK-projektet ges av Satu Koivisto, tfn 040 128 6294, satu.koivisto@nba.fi

SKAIK-projektet: www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/yhteistyohankkeita/skaik och www.skaik.eu
Museiverket: www.nba.fi/sv/index
Fornminnesleder: www.muinaispolut.fi
Skogscentralen: http://www.skogscentralen.fi/etela-ja-keski-pohjanmaa
Kivikautinen asuinpaikka

Den pärlbandsaktiga raden i Laihela i Kyroland i materialet från flyglaserskanningarna visade sig vara en boplats från stenåldern. Ronny Smeds, Ann-Kristin Unander, Marianna Niukkanen och Berit Andersson står i fyra intilliggande boplatsfördjupningar. I bakgrunden håller forskare Vesa Laulumaa på att registrera fotograferingen av objektet i fornlämningsregistret. Foto: Mikael Nyholm, Museiverket

Pressbilder


Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Kivikautinen asuinpaikka Metsäalan opiskelijoita Laihian Huumuksenmäen röykkiöhauta
Den pärlbandsaktiga raden i Laihela i Kyroland i materialet från flyglaserskanningarna visade sig vara en boplats från stenåldern. Ronny Smeds, Ann-Kristin Unander, Marianna Niukkanen och Berit Andersson står i fyra intilliggande boplatsfördjupningar. I bakgrunden håller forskare Vesa Laulumaa på att registrera fotograferingen av objektet i fornlämningsregistret. Foto: Mikael Nyholm, Museiverket

SKAIK-projektets utbildningstillfällen för yrkesmän inom skogsbranschen omfattade också ett terrängavsnitt. På fotot ses studeranden och lärare inom skogsbranschen från Seinäjokiregionen bekanta sig med rösena från bronsåldern på Soukannevankallio i Laihia. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket
Projektforskarna vid gravrösens på Huumuksenmäki i Laihia 2013. Från vänster Helena Gustafsson från Skogsstyrelsen i Sverige, Berit Andersson och Erik Sandén från Västerbottens museum samt Vesa Laulumaa, Satu Koivisto och Mikael Nyholm från Museiverket. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket

Haastattelu Kyrönmaan opastussuunnitelma Laihian Tuoressaari
YLE Österbotten intervjuar Satu Koivisto vid rösena på Aittomäki i Lillkyro under SKAIK-projektets pressmöte år 2012. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket

År 2013 genomförde SKAIK-projektet guidningsplanen för besöksobjekten i Kyroland. På fotot gräver arkeologer från Museiverket och Västerbottens museum provgropar för informationstavlorna. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket

Tuoressaari i Laihia är en de nio besöksobjekten i Kyroland som försetts med informationstavlor. Det är en stenåldersby i en boplatsfördjupning som var bebodd för 6000 år sedan. Foto: Leo Kinnari 2013.skaik botniaMv logo fi rgb loresskaik Metsäkeskus su-ruskaik pohjanmaa
skaik VMUlogoFärgskaik Skogsstyrelsenskaik Länsstyrelsenskaik Skogsmuslogga SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket