Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket återkallade sitt besvär över Jakobstads torgplan

Museiverket återkallade sitt besvär över Jakobstads torgplan


Museiverket har återkallat besväret som det anförde hos Vasa förvaltningsdomstol beträffande Jakobstads stadsfullmäktiges beslut om den så kallade torgplanen. Besväret återkallades eftersom man under förhandlingarna med Jakobstads stad hittade en lösning som tillfredsställer båda parterna.  Byggandet som ramar in torget sänktes till två våningar i planen.

Museiverket och staden förhandlade aktivt efter verkets besvär och försökte hitta en lösning som i tillräcklig grad skulle kombinera parternas mål i ärendet. Torgmiljön är en del av den byggda kulturmiljön av riksintresse, vilket sätter upp särskilda kvalitativa mål för dess utveckling. Genom målen säkerställs att kulturmiljöns värden bevaras. Museiverket har velat värna om stadsmiljöns historiska kontinuitet men förstår väl även stadens och dess näringslivs behov när det gäller att trygga ett livskraftigt stadscentrum.

Tvisten handlade om att Museiverket motsatte sig sättet på vilket byggrätten hade placerats i kvarteret i planändringen. En lösning som strider mot markanvändnings- och bygglagen skulle ha minskat Jakobstads torgs kulturhistoriska värde. Väsentligt på torget är storleken på de kringliggande byggnaderna och behovet av byggande som skapar harmoni i stadsbilden.  I dessa frågor lyckades man uppnå en kompromiss. Även byggrätten minskades något.

Justitieminister Anna-Maja Henrikson har med anledning av besväret varit orolig för Museiverkets makt i relation till det kommunala beslutsfattandet.  Museiverket använder sin lagenliga besvärsrätt ytterst sällan och efter noggrant övervägande.  Justitieminister Henrikssons utlåtande påverkade inte Museiverkets beslut att återkalla besväret över den så kallade torgplanen i Jakobstad. I det skedet hade man redan länge sökt en kompromiss med staden. 

För ytterligare information kontakta avdelningschef Mikko Härö, mikko.haro@nba.fi, tfn 040 128 6241.
Vanha kuva Pietarsaaren torilta 1981
Matthandlare på Jakobstads torg år 1981. Foto: Teuvo Kanerva, Museiverket (HK19950323:5172)

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket