Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
År 2014 har varit ett exceptionellt livligt metallsökningsår

År 2014 har varit ett exceptionellt livligt metallsökningsår


Intresset för historierelaterad metallsökning i hobbysyfte har ökat explosionsartat under de två senaste åren. I år har metallsökare skickat redan nästan 2 000 föremål till Museiverket. Museiverket ger metalldetektoramatörer fortlöpande handledning om de rätta tillvägagångssätten och ansvarsfulla sökningssätt och har även intensifierat samarbetet med amatörerna. I år har verket dock också varit tvunget att begära att polisen ska undersöka ett antal fall där fredade fornlämningar har rubbats i samband med metallsökning.

Antalet föremål som hittats med hjälp av metalldetektorer har ökat kraftigt. Ännu för ett par år sedan skickades det bara några tiotal fynd till Museiverkets arkeologiska samlingar årligen. Antalet fynd började öka år 2010.

I år har man skickat fler föremål till samlingarna än någonsin tidigare, nästan 2 000 stycken. Av dessa har 867 föremål katalogiserats i samlingarna. De bildar 233 huvudnummer, det vill säga fyndhelheter. 86 av dessa helheter löstes in. Om fyndet inte läggs till samlingarna kan det returneras till upphittaren, om så önskas.

Pressbild

Den här bilden är endast avsedda för massmedia. Övrig användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Fynd som amatörmetallsökare gjort.
Fynd som amatörmetallsökare gjort. Foto: Liisa Tuomikoski, Museiverket

De som besvarat Museiverkets enkät önskar ett bra samarbete med myndigheterna


Museiverket samlade i oktober in information om användningen av metalldetektorer och åsikter och behov gällande detta genom en elektronisk enkät. Enkäten besvarades av 217 amatörmetallsökare, arkeologer, amatörarkeologer och andra aktörer. Merparten av dem som svarat önskar mer samarbete och att tjänsterna ska utvecklas interaktivt.

Museiverket ska ordna ett arbetsseminarium om metallsökning i samarbete med Esbo stadsmuseum för att fortsätta diskussionen. Seminariet kommer att äga rum på Nationalmuseet i samband med presentationsdagarna för arkeologiska fältarbeten den 12 februari 2015.

En del metallsökare hyser ingen respekt för det arkeologiska kulturarvet


Olagligt rubbande och olaglig handel beträffande kulturarvet är ett internationellt fenomen som förmodligen också håller på att nå Finland. Antalet observationer inom fredade fornlämningsområden av spår efter metallsökning som anmälts till Museiverket har ökat tydligt sedan 2013. Tidigare fick Museiverket knappt alls dylika anmälningar. Museiverket har begärt att polisen ska undersöka alla fall där man bevisligen har använt sig av metalldetektor.

I år har bland annat följande fornlämningar rubbats: Rapola i Valkeakoski (ett fornlämningsområde från järnåldern/medeltiden), Kokkomäki i Valkeakoski (gravrösen från järnåldern), Liikistö i Ulvsby (ett fornlämningsområde från medeltiden) och Hakoinen fornborg i Janakkala. Alla fornlämningar i fråga är väl kända.

Enligt fornminneslagen är fredade fornlämningar såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia. Utan tillstånd, som meddelats med stöd av denna lag, må fast fornlämning icke utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas. Om platsen inte är fredad och inte heller omfattas av tillståndsbegränsningar med stöd av annan lagstiftning, kan man i Finland utöva metallsökning inom ramen för allemansrätten. Museiverket uppmanar metallsökare att alltid fråga markägaren om lov att söka.

Mer information:

Jurist Matleena Haapala, matleena.haapala@nba.fi, tfn 040 128 6034
Överintendent Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@nba.fi, tfn 040 128 6081
Specialforskare Päivi Maaranen, paivi.maaranen@nba.fi, tfn 040 128 6260


Museiverkets anvisningar för metallsökare

Metalldetektorn är en god tjänare men en dålig herre (på finska) (Matleena Haapalas inlägg i Museiverkets blogg den 7.7.2014)

Fallet guldringen i Esbo (på finska) (Jutta Kuitunens inlägg i Museiverkets blogg den 27.1.2014)

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket