Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Området för Flygkrigsskolan i Kauhava skyddas och utvecklas

Området för Flygkrigsskolan i Kauhava skyddas och utvecklas


Kauhava Lentosotakoulu STiOmrådet för Flygkrigsskolan i Kauhava är en byggd kulturmiljö av riksintresse. Flygvapnets verksamhet upphörde i området i slutet av 2014 och staten avstod från objektet. Användning, skötsel och utveckling av området för Flygkrigsskolan i den nya situationen behöver stöd av ett skyddsbeslut som gäller hela den kulturhistoriskt viktiga områdestrukturen och hela byggnadsbeståndet. I enlighet med vad som kommits överens vid förhandlingarna mellan Kauhava stad, Södra Österbottens förbund, NTM-centralen i Södra Österbotten och Museiverket har Museiverket med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gjort en framställan om att Flygkrigsskolan i Kauhava ska skyddas.

Flygkrigsskolan med sina mångsidiga byggnader är ett av nyckelobjekten bland försvarsmaktens och i synnerhet flygvapnets byggnadsarv. Den omfattar unika exempel på den militära arkitekturen i det självständiga Finland. Området manifesterar hur den militära luftfarten och försvarsmaktens byggnadsverksamhet har utvecklats från 1920-talet till början av 2000-talet och är av nationell betydelse.

Flygkrigsskolans byggskeden och funktionella helheter syns bra i dagens miljö. Inomhuslokalerna har bevarats speciellt bra i officersklubben som färdigställdes 1931, sjukhuset som färdigställdes 1935 och byggdes ut 1963 samt i reparationshallen för flygplan jämte kontorsflygeln som färdigställdes 1972.

Statlig utbildning i militär luftfart som man långsiktigt under 85 år har utvecklat har också påverkat samhällsstrukturen, näringslivet och atmosfären i landskapet och på orten. Flygkrigsskolan har integrerats i Kauhava och är en av de resurser som ger landskapet och staden deras särprägel.

För området för Flygkrigsskolan ska planeras nya användningsändamål. Det mångsidiga byggnadsbeståndet gör det möjligt att också använda området i olika syften. Museiverket anser att skyddet av området utgör en positiv utgångspunkt för beslut om områdets framtid.

Med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet föreslår man att helheten som omfattar såväl byggnader, konstruktioner, planteringsområden som fast inredning i byggnader ska skyddas.

Värdefulla bland utomhusområdena är i synnerhet den delen av flygfältet som avgränsas av hangarerna som byggdes 1929 respektive 1972, huvudvägen i den ursprungliga generalplanen, centrumplatsen, innergården av Linna-byggnaden, förgårdarna framför bostadshusen och den öppna platsen mellan baskompaniet och byggnaden som inrymmer soldathemmet och matsalen samt planteringarna enligt målen i den ursprungliga planteringsplanen.

I fråga om byggnaderna i området gäller behovet av att bevara dem den yttre arkitekturen vid cirka trettio objekt och även vissa inomhuslokaler vid tio objekt.

Begränsningen av skyddsförslaget omfattar inte den permanent belagda rullbanan som förlängts steg för steg sedan 1960-talet och inte heller konstruktionerna och byggnaderna i direkt anslutning till banan. Museiverket anser dock att det är bra att luftfarten fortsätter inom Flygkrigsskolans område i en eller annan form.

Planläggningen av Flygkrigsskolan i Kauhava är inte uppdaterad och inte heller tillräcklig i den nya situationen. Södra Österbottens förbund började år 2013 utarbeta etapplandskapsplan 2 som gäller handel, trafik och kulturlandskap. Målbilden för Flygkrigsskolans flygfält har åtminstone tills vidare inte fastställts i denna process. I den gällande landskapsplanen anvisas Flygkrigsskolan i Kauhava som ett kulturhistoriskt värdefullt objekt av riksintresse där man ska säkerställa att dess värden bevaras vid mera detaljerad planering. I generalplanen anvisas området för Flygkrigsskolan för försvarsmaktens område med bokstäverna EP, och endast den så kallade Linna-byggnaden som färdigställdes 1929 är skyddsmärkt. Området har ingen detaljplan och någon detaljplanering är inte heller på gång.

Museiverkets framställan om att den byggda kulturmiljön kring Flygkrigsskolan i Kauhava ska skyddas
(Framställan är på finska)

För mer information om skyddsförslaget kontakta intendent Maria Kurtén, tfn 040 128 6290, maria.kurten@nba.fi

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
Kauhava Lentosotakoulu STiHävittäjälentolaivueen rakennus
Elevhemmet för Flygkrigsskolan i Kauhava. Foto:
Soile Tirilä, Museiverket
Byggnaden för jaktflottiljen (före detta staben).
Foto: Maria Kurtén, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket