Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Utredningen som beredde genomförandet av Farokonventionen färdigställdes

Utredningen som beredde genomförandet av Farokonventionen färdigställdes


Farokonventionen om kulturarvets samhälleliga värde trädde i kraft år 2011. Hittills har 17 av Europarådets medlemsländer ratificerat konventionen. I Finland har Museiverket och Finlands Hembygdsförbund på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet gjort en bakgrundsutredning för beredningen av genomförandet av konventionen. Bakgrundsutredningen publicerades den 29 maj 2015. Undervisnings- och kulturministeriet svarar beredningen av genomförandet av Farokonventionen.

I Farokonventionen motiveras varför man ska värna om kulturarvet samt anges vem arvet tillhör och hur det borde användas. Konventionen lyfter fram kulturarvet som individens, gemenskapernas och samhällets resurs, samt dess mångformighet och betydelse som utgångspunkt för hållbar ekonomisk utveckling. Den utmanar till diskussioner om kulturarvets betydelse samt skapar ramar för en medborgar- och samhällsorienterad kulturarvspolitik.

Farokonventionen är den mest omfattande och mångsidiga internationella kulturarvskonventionen. Det utarbetas inga objektsförteckningar utan konventionen framhäver betydelser som människorna ger kulturarvet och det förhållande som människorna har till exempel till byggnader, landskap, föremål, berättelser eller seder. Konventionen bygger på deklarationen om de mänskliga rättigheterna där rätten till kulturarv ingår i de kulturella rättigheterna. Den framhäver det materiella och immateriella kulturarvet som ett gemensamt och värdefullt kapital.

I bakgrundsutredningen kartlades behoven av utveckling av kulturarvsarbetet


Undervisnings- och kulturministeriet gav Museiverket i uppdrag att göra en bakgrundsutredning för genomförandet av Farokonventionen som Museiverket sedan genomförde i samarbete med Finlands Hembygdsförbund under 2014. I utredningen kartlades sådana behov att utveckla kulturarvsarbetet med vilka det är möjligt att främja uppnåendet av Farokonventionens mål i Finland. Ett av målen för utredningsarbetet var medborgarnas omfattande delaktighet. Utredningsarbetet omfattade bland annat en öppen webbenkät för allmänheten samt diskussionsmöten. Också de sociala medierna utnyttjades i projektet.

Bakgrundsutredningen uppmuntrar till en värdediskussion om kulturarvets samhälleliga betydelse och riktningar för utvecklingen av kulturarvsarbetet och rekommenderar att Finlands riksdag ska godkänna Farokonventionen på regeringens proposition under 2015. Ratificeringen av konventionen i Finland skulle förstärka medborgarnas möjligheter att delta i kulturarvsarbetet. Att känna till och uppskatta kulturarvet förstärker människornas identitet och bidrar till interkulturell växelverkan.

I bakgrundsutredningen presenteras slutsatser beträffande följder av anslutningen till konventionen samt rekommendationer om verksamhetssätt som stöder sådant hållbart kulturarvsarbete som Farokonventionen utstakat. Kärnan för det hållbara kulturarvsarbetet bildas av individer och gemenskaper som ser till sitt kulturarv. I Visionen 2020 sätts upp som ett gemensamt mål ett rättvisare kulturarvsarbete än förr som främjar delaktighet i en allt högre grad. Den uppmuntrar och stöder medborgare att utnyttja vårt mångsidiga kulturarv och att bära vårt gemensamma ansvar för att bevara arvet för kommande generationer. Detta förutsätter att kulturarvsförvaltningens verksamhet och strukturer utvecklas så att de blir öppnare än idag och erbjuder allt fler möjligheter.

Bakgrundsutredningen för ratificering av Farokonventionen i Finland ”Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä”

För mer information om Farokonventionen, bakgrundsutredningen och dess resultat, kontakta överintendent Ulla Salmela, tfn 040 128 6251, ulla.salmela@nba.fi eller specialforskare Hannu Matikka, tfn 040 128 6273, hannu.matikka@nba.fi

Mer information om ratificeringen av Farokonventionen i Finland ges av överinspektör Mirva Mattila vid undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30269, mirva.mattila@minedu.fi

Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket