Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar

Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar


Museiverket har delat ut 1 529 450 euro i understöd för restaurering av byggnader och 76 550 euro i stöd för vård av fornlämningar. Det utdelade beloppet är lika stort som föregående år. Man ansökte om restaureringsunderstöd för renovering av 403 objekt och 209 av dessa beviljades understöd. Understöd för vård av fornlämningar beviljades 18 objekt.

I första hand beviljades restaureringsunderstöd för objekt som skyddas genom lagen om skyddande av byggnadsarvet, byggnadsskyddslagen och järnvägsavtalet (förordningen). Understöd beviljades för objekt som skyddas i planer, men även betydelsefullt byggnadsarv i icke-planlagda områden och bevarande av regionala särdrag i kulturmiljön beaktades.

Centrala kriterier för beviljande av understöd var hur väl objektets särdrag har bevarats och i vilken grad renoveringsprojektet inriktas på bevarande av såväl arkitekturen som materialet. De vanligaste reparationerna som man ansökte om understöd för och som också beviljades understöd var reparation av yttertak, målning och reparation av fönster samt åtgärder i samband med målning av byggnaders fasader. Understöd beviljades bland annat för reparation av taket på den äldre järnvägsstationen i Torneå.

Projekt som siktar på nybyggnad, ombyggnad, grundliga renoveringar eller återställande av det tidigare utseendet förblev utan understöd, likaså de objekt där de ansökta åtgärderna ansågs vara sedvanliga arbeten av underhållskaraktär som ankommer fastighetsägaren.

Understöd för vård av fornlämningar kunde nu sökas för tredje gången. Understöd kan sökas för landskapsvård inom fornlämningsområden samt för utmärkning av objekt i terrängen med hjälp av skyltar eller informationstavlor. Även utarbetande av vårdplaner och kartläggning av skador kan stödas med understödet. Med hjälp av landskapsvård och utmärkning blir fornlämningsområden fysiskt och kunskapsmässigt bättre tillgängliga och bevarandet av objekten som en del av kulturlandskapet förstärks.

Över hälften av de 19 ansökningarna som kom in före utgången av den utsatta tiden kom från Egentliga Finland och resten från Österbotten, Satakunta, Norra Savolax, Nyland och Tavastland. Största delen av de inkomna ansökningarna gällde landskapsvård inom fornlämningsområden som dateras till järnåldern. Understöd söktes även för objekt från historisk tid (gångleder, tidig industri, begravningsplats).

Merparten av understödstagarna är bya- och hembygdsföreningar samt privata markägare. Projekten är allmännyttiga till sin natur. Understöd kan inte beviljas för objekt som ligger på statens mark.

En förteckning (på finska) över mottagarna av understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningsområden i alfabetisk ordning enligt kommun

För mer information om utdelningen av restaureringsunderstöden kontakta överarkitekt Sirkkaliisa Jetsonen, tfn 040 128 6274, sirkkaliisa.jetsonen@nba.fi eller specialsakkunnig Risto Holopainen, tfn 040 128 6313, risto.holopainen@nba.fi

Mer information om understöden för vård av fornlämningsområden fås av intendent Olli Soininen, tfn 040 128 6185, olli.soininen@nba.fi eller intendent Satu Mikkonen-Hirvonen, tfn 040 128 6184, satu.mikkonen-hirvonen@nba.fi

Sundmalmin navetta
Museiverket beviljade restaureringsunderstöd förreparation av grunden till en ladugård på Sundmalms gård som skyddas genom byggnadsskyddslagen. Sundmalms gård var Risto Rytis och makan Gerda Rytis fritidshem. Ryti var republikens president 1940–1944. Hantering av vatten i området samt sättet på vilket grunden ska repareras planerades förra sommaren genom syner och undersökningar av markgrunden på plats. Byggnaden är i privat ägo. Foto: Jaakko Holma, Museiverket

Paimion Pienimäen opastaulu
Understöd för vård av fornlämningar beviljas bland annat för utmärkning av fornlämningsområden. Föreningen Paimio-seura fick år 2013 understöd för landskapsvård inom och utmärkning av ett gravröseområde från bronsåldern i Pienimäki i Pemar. Föreningen utförde landskapsvården med pietet med hjälp av några frivilliga. Arkeolog Jaana Riikonen presenterar en skylt med information om områdets fornhistoria. Foto: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museiverket.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket