Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Fältarbetsobjekten som Museiverkets arkeologer undersökte 2015 daterades från stenåldern till 1900-talet

Fältarbetsobjekten som Museiverkets arkeologer undersökte 2015 daterades från stenåldern till 1900-talet


RanuaMuseiverkets arkeologer utförde fältundersökningar vid mångsidiga objekt under 2015. Fältarbeten utfördes både som tjänstearbete och på beställning på olika håll i Finland, såväl på land som under vatten. Arkeologerna undersökte bland annat bo- och gravplatser, vrak, befästningar samt stadsarkeologiska och näringshistoriska objekt som daterades från stenåldern ända till 1900-talet.

Museiverkets provutgrävningsgrupp utförde som tjänstearbete arkeologiska fältundersökningar i mindre skala vid cirka 40 objekt. Undersökningarna anknöt till små privata byggprojekt, till exempel byggande av egnahemshus. Merparten av de undersökta objekten var gravfält från järnåldern eller historiska boplatser. Ett av de mest intressanta objekten för fältarbete var en kremering från järnåldern som en amatörmetallsökare hittade i Suomussalmi. Utifrån föremålsfynden har man kunnat dra slutsatsen att det är fråga om en kvinna.

En marinarkeologisk forskargrupp gjorde som tjänstearbete granskningsdykningar och små fältundersökningar vid tio objekt, bland annat vid förlisningsplatsen i Koppargrundet i Larsmo, fyndplatsen för ett flintföremål från stenåldern i Mäntyranta i Kides, samt i anknytning till reparationsarbeten utanför Vattenportens bastion i Olofsbrog. Ett av de viktigaste projekten var dateringen av vrakdelar som hittades utanför Jussarö i Raseborg.  

Därutöver gjordes som Museiverkets tjänstearbete bland annat en stadsarkeologisk inventering i Nykarleby samt granskades de nästan 500 tidigare okända hyddbottnar från stenåldern som hittades utifrån ett luftlaserskanningsmaterial i Norra Österbotten. 

Antalet beställningsundersökningar kring markanvändnings- och byggprojekt som Museiverkets enhet Arkeologiska fälttjänster genomförde uppgick till cirka 40. En stor del av dessa var arkeologiska inventeringar inom olika plan- och projektområden samt förundersökningar av fornlämningar såsom historiska byatomter. Sommarens mest omfattande utgrävningar gjordes på Jakobstads torg där man undersökte stadsarkeologiska lämningar på västra sidan av torget på grund av byggandet av en parkeringsanläggning under jord. I Köklax i Esbo grävdes en träkonstruktion fram som blottades efter att en del av åbanken vid Esbo å rasade på hösten. Det är förmodligen fråga om en dammvall för fiske som utifrån kol-14-dateringar dateras till medeltiden, 1400-talet. I Helsingfors utfördes fältarbeten vid många befästningsobjekt från första världskriget samt på Sveaborg där man övervakade schaktningar som anknöt till reparationer m.m. Arkeologer övervakade olika slags schaktningar även i Uleåborgs centrum och parker hela sommaren. I Ajos i Kemi grävdes en kalkbränningsugn från historisk tid fram och dokumenterades.

En förteckning över undersökningarna som beställts från Museiverkets enhet Arkeologiska fälttjänster samt länkar till färdiga undersökningsrapporter
(på finska)

För mer information om Arkeologiska fälttjänsters undersökningar, kontakta överintendent Marianna Niukkanen, marianna.niukkanen@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6201


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

EspoonjokiUistesuoKemi kalkkiuuni
Arkeologer gräver fram en dammvall för fiske från medeltiden som blottades efter att en del av åbanken vid Esbo å rasade. Foto: Riikka Tevali, Museiverket.

Bron över kärret Uistesuo som undersöktes i Vederlax i slutet av 2014 dateras till 1300–1500-talet. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket.

En kalkbränningsugn från historisk tid undersöks i Ajos i Kemi. Foto: Terhi Tanska, Museiverket.
OlavinlinnaPietarsaariSipoo
Marinarkeologer kartlägger pålar på botten av en sjö utanför Olofsborg. Foto: Päivi Hakanpää, Museiverket.

Lämningar efter byggnader före storbranden 1835 undersöks på torget i Jakobstad. Foto: Foto: Esa Mikkola, Museiverket.
En provutgrävningsgrupp undersöker en byggplats på en gammal byatomt i Sibbo. Foto: Jan-Erik Nyman, Museiverket.
RanuaSuomenlinna
En provutgrävningsgrupp undersöker en boplats från stenåldern i Ranua. Foto: Jan-Erik Nyman, Museiverket.
Arkeologisk övervakning av provutgrävningar på Västersvartö utanför Sveaborg. Foto: Petro Pesonen, Museiverket. SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket