Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Naturaktörer med i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet

Naturaktörer med i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet


Finland ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Museiverket svarar för verkställandet av konventionen, som i Finland genomförs som nätverksamhet och där deltagandet av samfund och intressentgrupper betonas. En viktig roll i detta arbete har kretsarna för det immateriella kulturarvet med aktörer från branschövergripande nätverk. Nu har man grundat en naturkrets som för genomförandet av konventionen vidare inom sitt verksamhetsområde.

Syftet med konventionen är att främja identifiering av och värnande om det immateriella kulturarvet i Finland. Det levande kulturarvet kan vara bl.a. kunskaper, färdigheter och sedvanor om naturen, hantverksfärdigheter, muntlig tradition, scenkonst, sedvanor, ritualer eller ceremonier i det sociala livet. Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet.

En central roll vid det nationella genomförandet spelar kretsarna för det immateriella kulturarvet med aktörer från branschövergripande nätverk. Förra året grundades en krets med anknytning till hantverksbranschen. På samarbetsmötet som hölls den 6 april grundades en naturkrets. Representanter från 17 organisationer var närvarande: LUSTO Finlands Skogsmuseum, Forststyrelsen, Suomen Latu, Finlands Skogsförening r.f., Finlands Jaktmuseum, Luonto-Liitto ry., Finska Kennelklubben, Finlands Jägarförbund, jord- och skogsbruksministeriet, Finska Spetsklubben, NTM-centralen i Mellersta Finland, Tapio Oy, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, Finlands lantbruksmuseum Sarka, Maatiainen - Det lantliga kulturarvet, Finlands Fiskerimuseiförening, Finlands Scouter samt Museiverket. Även andra aktörer inom sektorn är välkomna att delta i kretsens verksamhet.

Naturkretsen för genomförandet av Unescos konvention framåt inom sin sektor. Den fungerar som koordinerande organ och nod där aktörerna som svarar för utövande och överförande av, utbildning och forskning i samt dokumentering och bevarande av traditionerna inom respektive bransch kan mötas. Kretsen kan bland annat väcka diskussion om ämnet, ordna seminarier och evenemang samt skapa nya partnerskap och projekt.

Via kretsen kan man även sprida information om wikiförteckningen om det levande kulturarvet som öppnades i februari 2016, där man önskar att föreningar och grupper skriver om sitt levande kulturarv. De första exemplen i wiki med anknytning till naturen är allemansrätterna och det finländska förhållandet till skogen.

Traditioner som anknyter till naturen kan vara till exempel kunskaper, färdigheter, seder, myter som kommer fram i relationen till den omgivande naturen. Det geografiska läget, klimatet och vår relation till dem formar och skapar på många olika sätt levande traditioner i vår kultur. Sådana kan vara till exempel traditionell kunskap om omgivningen, den lokala floran och faunan samt allt det som vi gör i naturen.

Kretsar för det levande kulturarvet kommer att grundas även inom andra områden inom det immateriella kulturarvet.

Mer information:

Koordinator för det immateriella kulturarvet Leena Marsio, leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 029 533 6017

Det immateriella kulturarvet [Museiverkets webbplats]

Wikiförteckning över det levande kulturarvet

LEVANDE TRADITIONER! Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Plan om nationellt genomförande. Museiverket.
Nainen puhdistamassa sieniä
Allemansrätterna är en del av det levande finländska kulturarvet. De gör det möjligt för alla att röra sig, vistas, stanna upp, plocka bär och svamp i naturen. Foto: Pekka Kyytinen, Museiverkets bildsamlingar (KK5596:6.LA.2)

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket