Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museistatistik 2015 har publicerats – museerna gör mångsidigt och livligt publikarbete

Museistatistik 2015 har publicerats – museerna gör mångsidigt och livligt publikarbete


Museiverket har på nätet publicerat Museistatistik 2015 med information om ekonomin, personalen och verksamheten vid de yrkesmässigt skötta museerna. Statistiksökningen och statistiktabellerna från 2007–2015 som publicerats som öppna data finns tillgängliga på www.museotilasto.fi.

De 150 yrkesmässigt skötta museerna i Finland driver sammanlagt 331 museienheter som har öppet regelbundet. Enheterna besöktes över 5,5 miljoner gånger under 2015 (5 605 374). Av besöken var 47,6 procent avgiftsbelagda (2 669 258). Andelen gratisbesök uppgick till 52,4 procent (2 936 173).

Totalt 24 av museerna uppgav sig erbjuda gratis inträde till alla museienheter eller åtminstone en av dem. Även 117 av museerna med inträdesavgift erbjöd gratis inträde vissa dagar under året.

Enligt statistiken besökte daghems-, elev- och studerandegrupper museerna totalt 475 404 gånger. Flest sådana besök uppgavs av Finlands nationalmuseum (39 950), Åbo museicentral (22 208) och Tammerfors stads historiska museer (21 876).

Sammanlagt ordnades det 56 579 guidningar på utställningarna år 2015. I guidningarna deltog 850 971 besökare. I antalet guidningar har räknats med både för allmänheten öppna guidningar och guidningar som ordnas på beställning, likaså guidningar för daghems-, skolelevs- och studerandegrupper. Flest utställningsguidningar ordnades på Finlands nationalmuseum (9 343), Mellersta Finlands museum (4 181) och Åbo museicentral (3 396).

Sammanlagt ordnade man 8 571 verkstäder på museerna år 2015 med 164 559 deltagare. Flest verkstäder ordnades på Björneborgs konstmuseum (525), Teatermuseet (475) och Nurmijärvi museum (427). Antalet deltagare i verkstäderna har ökat med nästan 20 procent under de senaste tre åren.
Dessutom ordnades det totalt 5 198 olika publikevenemang under 2015, såsom föreläsningar, diskussionstillfällen och kulturmiljöevenemang.

Finlands museer erbjöd besökarna över tusen olika utställningar under året.

Statistikenkäten för 2015 omfattar 150 professionellt skötta museer. Av dessa var antalet kommunala och privata museer med rätt till statsandel 121 och antalet riksmuseer, kommunala och privata museer som inte får statsandelar 29.

Utöver de yrkesmässigt skötta museerna finns det även ca 1 000 lokala museienheter och samlingar i Finland som upprätthålls av föreningar, stiftelser, kommuner, företag och privatpersoner. Lokala museer upprätthålls huvudsakligen som bisyssla och med frivilliga krafter. Sommaren 2016 genomför Museiverket en separat enkät om lokal museiverksamhet.

Museistatistiken finns på adressen www.museotilasto.fi.

För närmare information om Museistatistiken kontakta Museiverkets specialsakkunniga Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009 eller Tapani Sainio, tfn 0295 33 6014. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)museovirasto.fi.
Ruokamaalaus
Björneborgs konstmuseum gör mycket mångsidigt publikarbete. På bilden inlärning av finska genom konst på utställningen Eggert Pétursson: FLOORA. I samarbete med Marika Leinonen-Vainio & Länsirannikon Koulutus Ab Winnova. Foto: Mirja Ramstedt-Salonen, Björneborgs konstmuseum

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket