Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017

Museiverket utlyser behovsprövade understöd för år 2017


Museiverket utlyser från och med den 15.9. de behovsprövade understöden för året 2017. Understöden är avsedda både för verksamhet och bevarandet av kulturarvet som en del av vår gemensamma arv.
Understöd som kan sökas: behovsprövade statsunderstöd för museer, statsunderstöd för innovativa projekt vid museer, understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet, understöd för restaurering av byggnader, understöd för vård av världsarvsobjekt och fornlämningsområden i Finland. Ansökningstiderna för de olika understöden varierar.


Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2016.

1. Behovsprövade statsunderstöd för museer (ansökningstiden upphör 7.11.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för projekt vid museer för vilka kommuner, föreningar eller stiftelser är huvudmän inklusive projekt för renovering av museibyggnader. Understöd beviljas inte till museer som får statsandelar.
Mer information: tfn 0295 33 6006, 0295 33 6012 och http://www.nba.fi/sv/understod/behovsprovade_statsunderstod

2. Statsunderstöd för innovativa projekt vid museer (ansökningstiden upphör 7.11.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för museer som drivs på heltid. Projekten kan genomföras i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Mer information: tfn 0295 33 6027, 0295 33 6015 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_innovativa_projekt

3. Understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet (ansökningstiden upphör 7.11.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för medborgarorganisationer och -samfund med rättslig handlingsförmåga. Understöd beviljas inte till kommuner och museer eller i form av stipendier till privatpersoner.
Mer information: tfn 0295 33 6014 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_kulturarvet

4. Understöd för restaurering av byggnader (ansökningstiden upphör 31.10.2016 klo 16:15)
Understöden är avsedda för reparation av byggnader som skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985) eller lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Understöd beviljas till enskilda eller samfund. Kommuner kan söka understöd om objektet är skyddat med stöd av lag, men inte i annat fall.
Mer information: tfn 0295 33 6313 och http://www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag

5. Understöd för skötsel av fornlämningsområden i Finland (ansökningstiden upphör 31.10.2016 klo 16:15)
Bidragen är avsedda för skötsel av sådana fasta fornlämningar som avses i Fornminneslagen (295/1963).
Mer information om understöd: tfn 0295 33 6184 och 0295 33 6285 och http://www.nba.fi/sv/understod/bidrag-for-vard-av-fornlamningsomraden

6. Understöd för vård av världsarvsobjekt i Finland (ansökningstiden upphör 30.11.2016 klo 16:15)
Bidragen är avsedda för ägare av världsarvsobjekt och byggnader som är belägna på världsarvsområdet. Världsarvsunderstöd beviljas främst för åtgärder som säkerställer att objektets världsarvstatus bevaras.
Mer information om understöd: tfn 0295 33 6313 och 0295 33 6274 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_varldsarvobjekt

Blanketterna kan skrivas ut på Museiverkets webbplats.

Ansökningarna ska sändas till Museiverket senast vid upphöringstid på adressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors.

Yhteiskuva 2017 hakutiedotteeseen

År 2016 beviljade Museiverket restaureringsunderstöd bland annat byaföreningen Putkilahden kyläseura ry för förnyandet av taktäckningen av plåt på skolbyggnaden Sininen koulu. Foto: Osmo Weijo
År 2015 beviljade Museiverket understöd bland annat åt Suomen positiivarit ry för kartläggning och dokumentering av den finländska positivspelarhistorien. Foto: Tyrväntö-Seuras bildarkiv
Tavastehus konstmuseums invandrarprojekt ”Taide ja kulttuuri osana kotouttamista” (”Konst och kultur som en del av integration”) fick understöd år 2015. Foto: Tavastehus konstmuseum
Föreningen Somero-Seura fick år 2015 understöd för reparation av tak inom museiområdet. Foto: Somero-Seura ry, Olli Nuotio

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket