Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverkets strategi 2020


Verksamhetsidé


Museiverket definierar och bevarar den föränderliga kulturen.

Museiverket ser till att kulturarvet bevaras och förblir tillgängligt, producerar och förmedlar tillsammans med sina samarbetspartner ny information som gäller kulturarvet samt deltar i samhällsdiskussionen om kulturens betydelse, kulturarvets tillstånd och dess utvecklingsriktning.

Extern vision


Det finns både vilja och förmåga i samhället att bevara ett mångsidigt kulturarv. Kulturarvet är en del av människornas goda vardag.

Museiverket påverkar aktivt, verkar föredömligt och är en pålitlig samarbetspartner. Museiverkets högklassiga tjänster tillhandahåller information och kulturupplevelser.
 

Intern vision


Inom museiverket råder samförstånd om verksamhetens centrala målsättningar och de resurser som de kräver.

Ämbetsverket förvaltar sitt kompetenskapital och utvecklar aktivt sin verksamhet.

Arbetsgemenskapen är rättvis, kommunikativ och mångkunnig och ämbetsverket leds på ett innovationsfrämjande och inspirerande sätt.

Principerna som styr verksamheten


Samarbete


Märks i ledarskapet:  


 • Man är närvarande i arbetsgemenskapen och stöder personalen.
 • Man nätverkar på politik- och expertnivån och stöder ett nätverksbaserat arbetssätt.
 • Man söker aktivt samarbetspartner.
 • Man ser till att uppnådda resultat och bra handlingsmodeller utnyttjas inom hela organisationen.
 • Kunden är med och påverkar tjänsterna.
 • Ledningsstilen är enhetlig.

Märks i arbetsgemenskapen:


 • Vi respekterar våra kollegor och varandras arbete.
 • Vi verkar tillsammans, hjälper varandra och bär vårt ansvar för arbetsklimatet.
 • Vår arbetsfördelning är tydlig och besluten fattas vid rätt tidpunkt.
 • Vi förbättrar aktivt samarbetsformerna och nätverkar både inom arbetsgemenskapen samt utåt mot kunderna och samarbetspartnerna.

Arkeologit tutkivat röykkiötä muinaispellolla Mikkelissä.

Arkeologerna undersöker ett stenrös på fornfältet i St. Michel. Foto: Katja Vuoristo

Tillgänglighet


 Märks i ledarskapet:


 • Beslutsfattaren finns på plats och vikariesystemen fungerar.
 • Informationen är tydlig och förståelig för alla.
 • Tillgängligheten beaktas vid planeringen, beslutsfattandet och kommunikationen.
 • Kommunikationen förbättras aktivt.
 • Verksamhetsställenas utspriddhet beaktas i ämbetsverkets verksamhet.

Märks inom arbetsgemenskapen:


 • Vi kommunicerar effektivt och interaktivt.
 • Vi är anträffbara.
 • Effektiva system som stöder verksamheten står till vårt förfogande och vi kan använda dem.
 • Hinderlöshet eftersträvas i verksamhetsutrymmena och i arbetsmiljön.
 • Vårt beslutsfattande är öppet, vår verksamhet transparent och uppgiftsbeskrivningarna tydliga.

Hanna Forssell esittelee Unelmien koti -näyttelyä Kansallismuseossa.

Hanna Forssell presenterar utställningen Drömhem för mediernas representanter i Nationalmuseet. Foto: Liisa Tuomikoski

Långsiktigt ansvarstagande


Märks i ledarskapet:


 • Verksamheten planeras och resurserna allokeras på ett förutseende sätt.
 • Beslutsfattandet och verksamheten präglas av konsekvens, rättvisa, transparens och begriplighet.
 • I besluten beaktas hållbar utveckling och samhälleligt ansvar.
 • Personalens utveckling stöds och man strävar efter långvariga tjänsteförhållanden.
 • Arbetsprestationen stöds och eget ansvarstagande främjas.

Märks inom arbetsgemenskapen:


 • Uppdragen genomförs oberoende av situationen och personerna.
 • Vårt arbete grundar sig på tillförlitliga processer och gemensamt överenskomna tillvägagångssätt.
 • Vi ansvarar själva för vår egen sakkunskap.
 • Vi ansvarar för att den interna kompetensen bevaras.
 • Vi får ansvar och befogenheter enligt våra uppgifter.
 • Vi verkar systematiskt och förutseende.

Olavinlinnan muureja korjataan.

Olofsborgs murar restaureras. Foto: Elisa Heikkilä

Verksamhetens kvalitet och yrkesskicklighet


 Märks i ledarskapet:


 • Beslutsfattningssystemet är transparent, befogenheter och ansvar är entydigt definierade.
 • Upprätthållandet av yrkesskickligheten och den strategiska utvecklingen uppmärksammas och framtidens kompetensbehov förutses.
 • Verksamhetens kvalitet följs upp och mäts.
 • Specialkompetenser utnyttjas mångsidigt.
 • Man fyller behovet av belöning och motivation.
 • Ledarskapet utvärderas och man tar tag i de förändringsbehov som uppstår.

Märks inom arbetsgemenskapen:

 • Vi är yrkeskunniga och vi utvecklar vårt arbete och vår kompetens systematiskt.
 • Vi har olika experter och kompetenser.
 • Arbetsgemenskapen sporrar till diskussion.
 • Vi förpliktar oss till strategienlig verksamhet och strävar mot gemensamma mål.
 • Våra processer är klart definierade, och vi förstår vår egen del i processerna.
 • Vi analyserar vår verksamhet och är redo att ändra våra tillvägagångssätt.

Museoviraston johtoryhmä koolla.
Museiverkets ledningsgrupp samlas. Foto: Liisa Tuomikoski

Tidsenlighet och framsynthet


 Märks i ledarskapet:


 • Vi interagerar aktivt med viktiga samhälleliga intressegrupper.
 • Svaga signaler registreras och det ges utrymme för innovationer.
 • De föränderliga behoven förutses.
 • Tidsenliga förutsättningar för arbetets genomförande ställs till förfogande.
 • Vi är medvetna om förändringar som påverkar ämbetsverkets verksamhet och reagerar på dessa.

Märks inom arbetsgemenskapen:


 • Vi följer aktivt vår egen bransch, den aktuella diskussionen och forskningen.
 • Vi är initiativrika och innovativa.
 • Vi reagerar professionellt och vid rätt tidpunkt.
 • Vi behärskar vår tidsanvändning.

Suomenlinnan vesialueiden inventointi käynnissä.

Inventering av Sveaborgs vattenområden på gång. Foto: Mari Salminen

Framgångsfaktorer och verksamhetsmål


Kulturarvets tillstånd och värdesättning


 • Det nationella kulturarvet är etablerat, definierat och skyddat.
 • Värdesättningen av kulturarvet har ökat.
 • Förutsättningar att förvalta kulturavet under gemensamt ansvar har utvecklats.
 • Musei- och sevärdhetsbesöken har ökat.

Kulturarvets betydelse i samhällspolitiken


 • Kulturarvet är synligare och har fått större betydelse i samhällspolitiken.
 • Ämbetsverkets internationella ställning har stärkts.
 • Lagstiftningen som stöder bevarandet av kulturarvet är aktuell.
 • Det tväradministrativa och regionala samarbetet har ökat.
   

Kvaliteten på museiverkets image


 • Museiverkets bekanthetsgrad och synlighet har ökat.
 • Museiverket är en efterfrågad samarbetspartner och expert.

Kulturarvets upprätthållande och tillgänglighet


 • Museiverkets egna samlingar, arkeologiska objekt och byggnader är väl bevarade.
 • Prissättningen är på rätt nivå och det finns också gratistjänster tillgängliga.
 • Kulturarvets tillgänglighet är enkel och okomplicerad och tillgängligheten beaktas vid planeringen och utbudet av tjänsterna.

Tillgänglighet och distribution av information som gäller kulturarvet


 • Informationen kan nås enkelt och okomplicerat (serviceställenas öppethållningstider, elektroniska tjänster).
 • Kommunikationskanalerna används mångsidigt vid informationsdistributionen.
 • Målgrupperna är identifierade, behoven definierade och informationsdistributionen riktad enligt grupperna.

Museiverkets servicekvalitet


 • Kunden får den önskade informationen eller servicen, vid rätt tidpunkt och i rätt form.
 • En mekanism varmed serviceutbudets förändringsbehov kan identifieras har etablerats
 • Den förmedlade informationen är korrekt och pålitlig.
 • De råd och lösningar som ämbetsverket ger är långsiktiga och ansvarsfulla.
 • Verksamhetsprinciperna och -processerna är etablerade och tillämpas genomgående i ämbetsverkets verksamhet.

Långsiktig ekonomisk planering, fungerande uppföljningssystem och koncentration av resurserna på det väsentliga


 • Ämbetsverkets kärnfunktioner är klart definierade och delegerade.
 • Kombinationen av verksamhet och ekonomi har lyckats väl på organisationens olika nivåer.
 • Resultatstyrningsförfarandet fungerar och planeringsprocesserna mellan ministeriet och ämbetsverket är simultana.
 • Informationssystemen som stöder faktureringen har förbättrats och samarbetet med servicecentret är smidigt.

Tjänsternas och den avgiftsbelagda verksamhetens produktivitet och kostnadseffektivitet


 • De produktifierade tjänsternas andel har ökat.
 • Kostnadsstrukturerna har förenklats och kostnaderna kan allokeras enligt orsaksprincipen.
 • Förståelsen av produkternas kostnadseffekter har ökat i ämbetsverket.

Strategienliga effektiva processer och redskap som stöder styrandet av processerna samt resursfördelning


 • Processerna är beskrivna och definierade och organisationen fungerar processbaserat.
 • Organisationen stöder en fungerande arbetsfördelning.
 • Arbetsredskap som stöder processen används.

Ekonomisk förvaltning av egendomen


 • Värdet bevaras på den egendom som ämbetsverket förvaltar.
 • Fastigheterna är värderade, klassificerade och definierade.
 • Hanteringen av omsättningstillgångarna har förbättrats.

Personalens kompetens


 • Rekryteringen och utbildningen är systematisk och grundar sig på kompetensanalyser.
 • Kärnkompetensen är tryggad och nya kompetenskrav ses som en del av det strategiska ledarskapet för kompetens.
 • Ämbetsverket fungerar som en lärande organisation och informationen delas.

Personalresursernas omfattning och kvalitet


 • Personalresurserna är korrekt insatta och dimensionerade och personalens kompetens motsvarar behovet.
 • Arbetsbeskrivningarna och benämningarna är tydliga och beskrivande.

Ledningen av Museiverket


 • Ämbetsverket är det bäst ledda inom statsförvaltningen, verksamheten är systematisk och organisationsstrukturen stöder ledarskapet.
 • Lönesystemet stöder resultatinriktning.
 • Informationsflödet i organisationen är öppet och man ger uppriktig feedback.
 • Förmansarbetet utvecklas och utvärderas och man hjälper förmännen att hålla ut i arbetet.

Personalens välbefinnande i arbetet


 • Personalen mår väl och är motiverad i arbetet.
 • Gemenskapskompetensen och samarbetet ligger på en god nivå både kvantitativt och kvalitativt.
 • Respekten för arbetskamraterna är en del av allas arbetskultur.
Pirjo Taipale pesee Merenkulkuhallituksen lippua Merimuseon uuteen perusnäyttelyyn.

Pirjo Taipale tvättar Sjöfartsstyrelsens flagga för Finlands sjöhistoriska museums nya permanenta utställning.  Foto: Pia Klaavu


Soile Tirilä dokumentoi Hangon Hauensuolen kalliohakkauksia.

Soile Tirilä dokumenterade hällristningarna på Gäddtarmen i Hangö. Foto: Pekka Sihvonen

 

Miikka Haimila kehittää kulttuuriympäristön tietojärjestelmiä.

Miikka Haimila utvecklar informationssystem för kulturarvet.  Foto: Liisa Tuomikoski

 

Virpi Akolahti ja Outi Flander asettelevat esineitä näyttelyyn.

Virpi Akolahti och Outi Flander ordnar föremål för utställningen. Foto: Jouni Marjamäki


Museovirastolaiset zumbaavat tyhy-päivänä.

Museiverkets personal zumbar på rekreationsdagen. Foto: Liisa Tuomikoski


 SidkartaSenast uppdaterad 14.12.2011
© Museiverket