Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Ansökningsguide


Lägg märke till att ansökningsanvisningarna har ändrats!


Vem kan ansöka om bidrag eller understöd?


 • Privatpersoner, samfund, församlingar och kommuner

Bidrag beviljas inte för vård av fornlämningsområden som ligger på statens mark.

Hurdana objekt kan man ansöka om bidrag eller understöd för?


 • Fasta fornlämningar i enlighet med lagen om fornminnen (295/1963).

I enlighet med lagen om fornminnen (295/1963) är fasta fornlämningar fredade såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia. Typerna av fasta fornlämningar har listats i lagen och exempel på dessa är olika jord- och stenhögar, rösen, gravar och gravfält från hednatid, offerkällor och offerstenar, bostadslämningar från forna tider samt borgar och ruiner av övriga betydande byggnader. Museiverket fastställer i sista hand fornlämningen och gränserna för dess skyddsområde.

Hurdana projekt kan man ansöka om bidrag eller understöd för?


Bidrag och understöd beviljas särskilt för

 • Åtgärder som främjar bevarandet av en fornlämning:
  • behandling av vegetationen och trädbeståndet samt övrig landskapsvård
  • förebyggande av slitage på fornlämningsområdet
  • byggande av skydds- och stödkonstruktioner för fornlämningen
Hautaröykkiöt Hammarsbodassa
Ett bronsåldersröse i Hammarsboda på Kimitoön. Foto: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museiverket

Spurilan kalmistoalue talviasussa
Spurilas gravfält i Pemar på vintern. Foto: Satu Mikkonen-Hirvonen, Museiverket

 • Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till fornlämningar och som anknyter till planeringen av vården:
  • utmärkning av fornlämningar
  • byggande av besökarinfrastruktur såsom stigar, trappor, broar och informationssystem och andra åtgärder som förbättrar tillgängligheten
  • undersökningar som hänger nära samman med genomförandet av vårdåtgärder, till exempel naturinventeringar samt dokumentering av ett fornlämningsområde
  • uppdrag som ges för att utarbeta skötselplan för ett fornlämningsområde

  Understöd beviljas inte för

  • Grävningsundersökningar på fornlämningsområden
  • Åtgärder som gäller vrak som fredats med stöd av lagen om fornminnen
  • Åtgärder som beviljats bidrag kan man inte använda arbetskraft som erhållit lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd

  Villkor för beviljandet av bidrag


  • Bidrag beviljas inte för arbeten vilka utförts eller påbörjats före utgången av ansökningstiden
  • Vid vården av ett fornlämningsområde får fornlämningen inte utgrävas, övertäckas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas
  • De åtgärder som vidtagits på ett fornlämningsområde och resultaten av dem dokumenteras till exempel i en skötseldagbok och uppgifterna lämnas in till den expert som utsetts till övervakare i beslutet om bidraget

  Ansökan om bidrag för vård av fornlämningsområden görs på blanketter som finns på Museiverkets webbplats på adressen http://www.nba.fi/fi/File/2987/hakemus-muinaisjaannosalueiden-hoitoon.pdf. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats.

  Bidragets storlek


  • Ett beviljat bidrag kan utgöra endast en del av de totala kostnader som godkänts för ett projekt. I allmänhet är restaureringsbidraget för byggnader ca 1/3 av de godkända totala kostnaderna för projektet. I vissa fall fornlämningsområden kan få förhållandevis större bidrag men inte mera än 50 % av de totala godkända kostnaderna

  Behandlingen av bidrag och beslutsfattning


  • Ansökningarna skall vara Museiverkets registratur tillhanda senast inom den i meddelandet utsatta tidpunkten. För att trygga en jämlik behandling av sökande beaktas inte ansökningar som kommit utanför ansökningstiden.
  • Ansökningarna behandlas i Museiverket. Behandlingstiden omfattar tidpunkten då ärendet blivit avhängiggjort till beslutsfattning. Ärendet tas till beredning då ansökan registrerats i Museiverkets registratur. Behandlingen av ärendet påbörjas då ansökningstiden gått ut. Beslutet delges huvudsakligen inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

  Utbetalning och redovisningen


  • Utbetalning söks med särskild ansökningsblankett i samband med redovisningen. Utbetalningen kan sökas efter det att de arbeten, som beviljats bidrag, utförts, övervakaren godkänt arbetena och redovisningen jämte bilagor skickats till Museiverket. Bidraget utbetalas enligt Museiverkets beslut. Ifall projektet genomförts till en lägre kostnad än vad som uppgivits i ansökan, utbetalas dock endast hälften (50 %) av de totala verkliga kostnaderna.
  De tidigare beviljade bidragen omfattas av anvisningar för redovisning och utbetalning som finns i beslutet om bidrag.
  • Vid redovisningen ska kvitton över betalda fakturor eller en kopia av kontoutdraget, från vilket en betalning framgår, fotografier samt en redogörelse över de utförda arbetena tillställas Museiverket
  • Kostnader för talko, egen arbetsinsats, eget material och reskostnader godkänns inte.
  • Av redovisningen bör även framgå den sökandes egen andel av kostnaderna för projektet.
  • Till redovisningen ska även bifogas skatteuppgifter om betalda löner (mer information palkka.fi)
  • Ett nytt bidrag kan fås först när föregående bidrag för samma objekt har redovisats på ett godkänt sätt.

  Lagstiftning som tillämpas


  I statsunderstödslagen (668/2001) stadgas de förfaranden som tillämpas vid beviljandet av statsunderstöd

  Lagstiftning som tillämpas vid beviljande, användning och övervakning av bidrag

  • Förvaltningslagen (434/2003)
  • Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
  • Personuppgiftslagen (523/1999)
  • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
  • Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
  • Lagen om offentlig upphandling (348/2007)
  • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
  • Förordningen om statsbudgeten (1243/1992)

  Lagar och förordningar finns på webtjänsten https://www.finlex.fi/sv/

   Ytterligare information

   Intendent Satu Mikkonen-Hirvonen, tfn. 0295 33 6184
   Intendent Olli Soininen, tfn. 0295 33 6185
   Email - mjhoitoavustus@nba.fi

       Sidkarta   Senast uppdaterad 20.9.2016
   © Museiverket