Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Kulttuuriperintovuosi

Understöd för projekt inom ramen för europeiska temaåret för kulturarv 2018


Museiverket utlyser understöd för inkluderande projekt inom ramen för det europeiska temaåret för kulturarv 2018. Ansökans första fas börjar 20.9.2017 kl. 9.00 och slutar 20.10.2017 kl. 15.00. Syftet med anslaget är att utveckla nya verksamhetsformer för att främja växelverkan och individers och sammanslutningars delaktighet i kulturarvet. Som ett resultat av dessa kommer tillgången på och tillgängligheten till kulturarvet att öka.

Understödsansökan genomförs på ett experimentellt och inkluderande sätt i två steg. I den första fasen lämnar sökandena in korta projektutkast, av vilka en del kommer att väljas till den andra fasen för vidareutveckling. Utvecklingen sker i gemensamma projektkliniker genom samutveckling och genom största möjliga inblandning av målgrupper. Den utvecklande och fasade ansökningen gör det lättare för gemensamma projekt att uppstå och förbättrar understödets effekt.

Museiverket prioriterar i utvecklingen och valet av projektutkast gemensamma projekt som inkluderar sammanslutningars deltagande i kulturarvsrelaterad verksamhet och planeringen av den, mångsidig spridning av projektresultaten och nya samarbetsformer som kan ge upphov till återkommande verksamhetsmodeller.

Ansökans första fas börjar 20.9.2017 kl. 9.00 och slutar 20.10.2017 kl. 15.00. Ansökans andra fas gäller endast de projektutkast som i den första ansökningsomgången valts ut för vidareutveckling. Ansökans andra fas infaller i november 2017.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som kommer in för sent eller i övrigt utanför ansökningstiden beaktas inte.

Understöd kan beviljas museer, frivilligorganisationer och sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Understöd beviljas inte som stipendier till privatpersoner. Ur anslaget beviljas inte understöd i form av verksamhetsbidrag eller för anskaffning av utrustning.
Understödsbeloppet fastställs från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet.

Anvisning
Villkor


Ansökan och behandlingstid
Ansökningarna ska inom ansökningstiden lämnas till postadressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om ansökan skickas per e-post är adressen kirjaamo@museovirasto.fi. Ansökan kan även lämnas till vaktmästaren vid Museiverkets verksamhetsställe vid Sturegatan 2a, som vidarebefordrar den till registratorskontoret. Ansökningarna tas emot på registratorskontoret under dess öppettider (vardagar kl. 9.00–15.00).

Ansökan görs på Museiverkets blankett ”Ansökan om statsunderstöd”.
Ladda ner ansökningsblanketten

Ansökningar som anlänt efter ansökningstidens slut behandlas inte. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet inletts fram till beslutet. Ett ärende har inletts när det kommit in till Museiverkets registratorskontor.
 
Beslutet delges skriftligen.


Ytterligare information och kontaktbegäran: museoavustus@museovirasto.fi
Kontakt i specialfrågor: specialplanerare Aura Kivilaakso, tfn 0295 33 6027, och specialsakkunnig Risto Hakomäki, tfn 0295 33 6385, fornamn.efternamn@museovirasto.fi SidkartaSenast uppdaterad 20.9.2017
© Museiverket