Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Anvisning

Understöd för vård av fornlämningsområden

Vad eftersträvas med bidraget?
Vem kan ansöka om bidrag?
För vilka objekt kan man söka bidrag?
För vilket ändamål kan man söka om bidrag?
Hur ansöker man om bidrag?
Storleken på ett bidrag
Vem kan inte ansöka?
Ändamål som inte omfattas av bidrag
Behandling av ansökningarna
Kriterier för bedömning av ansökningarna
Åtgärder efter att bidrag beviljats 


Vad eftersträvas med bidraget?
Syftet med understöd för vård av fornlämningsområden är att främja bevarandet och kännedom om fasta fornlämningar genom att stöda områdens landskapsvård och utmärkning av objekten.


Vem kan ansöka om bidrag?
Bidrag kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga förutom staten.

Understöd beviljas inte för vård av  fornlämningsområden som ligger på statens mark.


För vilka objekt kan man söka bidrag?
Understöd beviljas för vård av fasta fornlämningar, som är skyddade av lagen om fornminnen (295/1963).

I enlighet med lagen om fornminnen (295/1963) är fasta fornlämningar fredade såsom minnen av Finlands tidigare bebyggelse och historia. Typerna av fasta fornlämningar har listats i lagen och exempel på dessa är olika jord- och stenhögar, rösen, gravar och gravfält från hednatid, offerkällor och offerstenar, bostadslämningar från forna tider samt borgar och ruiner av övriga betydande byggnader. Fornlämningsregistern, som Museiverket upprätthåller, innehåller uppgifter om Finlands fasta, enligt lagen fredade fornlämningar. Museiverket fastställer i sista hand fornlämningen och gränserna för dess skyddsområde.


För vilket ändamål kan man söka om bidrag?
För åtgärder, som främjar bevarandet av en fornlämning:
 • behandling av vegetationen och trädbeståndet samt övrig landskapsvård
 • förebyggande av slitage i fornlämningsområdet
 • byggande av skydds- och stödkonstruktioner för fornlämningen

För åtgärder som förbättrar tillgängligheten till fornlämningar och som anknyter till planeringen av vården:
 • utmärkning av fornlämningar
 • byggande av besökarinfrastruktur såsom stigar, trappor, broar och informationssystem och andra åtgärder som förbättrar tillgängligheten
 • undersökningar som hänger nära samman med genomförandet av vårdåtgärder, till exempel naturinventeringar samt dokumentering av ett fornlämningsområde
 • uppdrag som ges för att utarbeta skötselplan för ett fornlämningsområde


Hur ansöker man om bidrag?
Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket har meddelat. Ansökningar som anlänt efter ansökningstidens slut behandlas inte. 

Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt söksystem (e-tjänst) där ansökningar om bidrag lämnas in och administreras fram till utredningarna. Vi önskar att de sökande lämnar sin ansökan i första hand via e-tjänsten.

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Den sökande fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar begärda bilagor och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Museiverket skickar beslutet till den sökande via e-tjänsten.

Den sökande kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Den sökande lämnar också redogörelser i e-tjänsten.

Om du inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan du personligen lämna in ansökan till Museiverket.

Ansökningsblanketten finns på Museiverkets hemsida. Ansökan ska inkludera sökandens kontaktinformation (namn och adress, e-post och telefon samt bankkontonummer i IBAN-format), en beskrivning av objektet och dess historia, en kostnadskalkyl och finansieringsplan för restaureringsprojektet samt en restaureringsplan av vilken framgår av vem, när och hur restaureringsarbetet ska utföras.

En ansökan som har skickats per post ska vara framme hos Museiverkets registratur före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden. Om du lämnar in ansökan till Museiverket ska ansökan vara framme under registraturets öppettid (kl. 9.00-15.00).

Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om du vill lämna en fritt formulerad ansökan per e-post ska du skicka den till kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden.


Storleken på ett bidrag
Bevarandet av ett objekt i kulturmiljön bygger på ägarens egen verksamhet. Ett beviljat bidrag kan alltid utgöra endast en del av de godkända totalkostnaderna för ett projekt. År 2018 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 90 procent av de faktiska utgifterna för projektet. Bidraget tillsammans med andra offentliga stöd får inte heller överstiga de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna fastställs i bidragsbeslutet.


Vem kan inte ansöka?
Understöd beviljas inte för vård av fornlämningsområden som ligger på statens mark.

Bidrag beviljas inte för projekt som kan få stöd från Landsbygdsverket, de lokala NTM-centralerna, undervisnings- och kulturministeriet eller andra understöd från Museiverket.

Ändamål som inte omfattas av bidrag
 • Åtgärder som minskar objektets kulturhistoriska värd. Sådana är till exempel alla arbeten som ändrar objektets särdrag eller karaktär.
 • Grävningsundersökningar i fornlämningsområden
 • Åtgärder som gäller vrak som fredats med stöd av lagen för fornminnen
 • Publikationer (broschyrer, böcker, e-publikationer)
 • Kostnader för anskaffning av maskiner, anordningar, redskap eller utrustning (t.ex. ställningar och skyddstak) som används i arbetet, inte heller för bikostnader (t.ex. resekostnader, elräkningar), om dessa inte särskilt nämns i understödsbeslutet
 • Beräknade kostnader på talkoarbete eller eget arbete


Behandling av ansökningarna
Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag.

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas.

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningarna om bidrag behandlas i enlighet med de anvisningar för förfaranden vid beviljandet av statsunderstöd, som Museiverket har godkänt den 16 mars 2015.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.


Kriterier för bedömning av ansökningarna
Bidragen är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lämnats in i ansökan om bidrag. Bidrag kan beviljas som ett resultat av objektets historiska värden, effekten av de åtgärder som presenterats och projektets beskaffenhet.

Varje ansökan har minst en bedömare. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer:

Objektets värde
 • Nationellt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta.
 • Nationellt och/eller landskapsmässigt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda
 • Objektet har landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande 
 • Objektet har lokal betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande 
 • Objektet saknar betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller är omöjliga att avgöra utifrån ansökan   

Projektets betydelse för bevarande av objektet
 • Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada.
 • Åtgärder som förbättrar objektets tillgänglighet eller synlighet.
 • Åtgärder som förbättrar möjligheter att bevara objektet i nuvarande skick
 • Åtgärder som förbättrar objektets omgivning för att försäkra bevarande av objektet
 • Åtgärder som hotar eller minskar objektets kulturhistorisk värde

Sätt för genomförande av projektet
 • Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt
 • Väl planerat, förberett och budgeterat projekt
 • Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister
 • Bristfälligt planerat och budgeterat projekt
 • Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget

Dessutom kan uppmärksammas projektets
 • Ekonomisk betydelse (t.ex. sysselsättande effekt)
 • Social eller regional betydelse
 • Faktorer som återupplivar eller bevarar traditionen (t.ex. dokumentering av vården, utbildning)

Därutöver uppmärksammas projektets ändamålsenlighet.


Åtgärder efter att bidrag beviljats 
Användning av bidraget och tillsyn över användningen
I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena.
När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

Utbetalning av bidraget
Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande.

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten.

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 90 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen, utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov.

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten.

Läs också föreskrifterna om användningen av bidraget 


 SidkartaSenast uppdaterad 19.1.2018
© Museiverket