Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Anvisning

Understöd för vård av världsarvsobjekt

Vad eftersträvas med bidraget?
Vem kan ansöka om bidrag?
För vilka objekt kan man söka bidrag?
För vilket ändamål kan man söka om bidrag?
Hur ansöker man om bidrag?
Storleken på ett bidrag
Vem kan inte ansöka?
Ändamål som inte omfattas av bidrag
Behandling av ansökningarna
Kriterier för bedömning av ansökningarna
Åtgärder efter att bidrag beviljats 

E-tjänsten stängd 8.–12.12. 2017

Vår e-tjänst stänger fredagen den 8 december kl. 08.00 och öppnar igen tisdagen den 12 december kl. 08.00. Under den tiden kan bidragskunder eller extranetanvändare inte logga in på tjänsten. Avbrottet beror på systemuppgradering. Vi beklagar störningen.Vad eftersträvas med bidraget?
Världsarvsunderstöd beviljas främst för sådana åtgärder genom vilka man säkerställer att objektets världsarvstatus fortbestår med de kriterier som karaktäriserar objektet i världsarvslistan – med de kriterier som objektet togs upp i världsarvslistan.


Vem kan ansöka om bidrag?
Ägarna av världsarvsobjekten och byggnaderna som är belägna på dem kan ansöka om understöd


För vilka objekt kan man söka bidrag?
Med hjälp av understöden stöds åtgärder som tryggar bevarandet av objekten, särskilt bevarandet av hotade delar för vilka ägarnas intresse är ringa. Gårdsbyggnader som inte är i bruk eller fristående byggnader eller konstruktioner som är betydande med hänsyn till miljön samt fornlämningsområden kan få förhållandevis större understöd än bostadsbyggnader som är i bruk. Dessutom understöds upprättande av bruks- och skötselplaner samt planering och genomförande av skyltning. Understöd beviljas inte objekt som är i statens ägo.


För vilket ändamål kan man söka om bidrag?
Bidrag beviljas för:
• Upprättande av bruks- och skötselplaner
• Planering och genomförande av skyltning
• Åtgärder rörande fornlämningsområdens vårdsplanering och landskapsvård
• I särfall för brand- och inbrottsskyddsprojekt
• Bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av byggnaden och dess kulturhistoriska värde.
• Åtgärder som förutsätter antikvarisk expertis och övervakning
• Åtgärder där man bevarar traditionella eller handverksinriktade arbetsmetoder samt ökar kunskapen om arbetsmetoder och material, som är lämpliga att användas i kulturhistoriska objekt,

Till exempel för:
• att sparsamt reparera konstruktioner såsom att sko en timmerkonstruktion eller reparera tegel- och stenkonstruktioner
• att iståndsätta den ursprungliga yttre brädfodringen, fönster eller ytterdörrar
• att reparera den yttre rappningen
• att måla byggnaden med kalkfärg, linoljefärg, rödmylla eller med någon annan för byggnaden traditionell färgtyp
• att förnya eller iståndsätta det traditionella taket av trä: pärtor, spånor, näver-slanor
• att iståndsätta eller förnya plåttaket (skivor eller falsat plåttak) med motsvarande material, ifall det gamla taket inte kan repareras. Det bör framkomma i ansökan om det är nödvändigt att förnya takplåten.
• att iståndsätta eller förnya tegeltaket av ler- eller betongtegel med motsvarande material, ifall teglen inte kan repareras. Det bör framkomma i ansökan om det är nödvändigt att förnya teglen.
• att iståndsätta eller förnya takfilten med trekantsribbor med motsvarande material, ifall taket inte kan repareras. Det bör framkomma i ansökan om det är nödvändigt att förnya filten.
• att reparera staket och porter
• att reparera ursprungliga eldstäder
• att konservera ytor och byggnadsdelar (dekorationsmålningar och tapeter) i historiskt betydelsefulla interiörer
• att göra utredningar och planer vilka främjar en skonsam reparation, dvs. färganalyser, byggnadshistoriska utredningar, konserveringsplaner


Hur ansöker man om bidrag?
Ansökan om understöd ska vara framme inom utsatt tid. Ansökningar som anlänt för sent beaktas inte.

Museiverket har tagit i bruk ett elektroniskt söksystem (e-tjänst) där ansökningar om bidrag lämnas in och administreras fram till utredningarna. Ansökningarna lämnas in till Museiverket via e-tjänsten.

Anvisningar för användning av e-tjänsten

Den sökande fyller i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifogar begärda bilagor och lämnar in blanketten till Museiverket i e-tjänsten. Museiverket skickar beslutet till den sökande via e-tjänsten.

Den sökande kompletterar vid behov ansökan och yrkar på rättelse av beslutet i e-tjänsten. Den sökande lämnar också redogörelser i e-tjänsten.

Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket. Ansökan ska inkludera sökandens kontaktinformation ((namn och adress, e-post och telefon samt bankkontonummer i IBAN-format), en beskrivning av objektet, en kostnadskalkyl och finansieringsplan för restaureringsprojektet samt en restaureringsplan av vilken framgår av vem, när och hur restaureringsarbetet ska utföras.

En ansökan som har skickats per post ska vara framme hos Museiverkets registratur före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan lämnas in till Museiverket ska den vara framme under registraturets öppettid (kl. 9.00-15.00).

Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Om en fritt formulerad ansökan ska skickas per e-post skickas den till kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden.


Storleken på ett bidrag
Bidragsbeloppet fastställs från fall till fall.

Ett beviljat bidrag kan alltid utgöra endast en del av de godkända totalkostnaderna för ett projekt. Bidragen utgör i genomsnitt 1/3 av projektets helhetskostnader. Byggnader som saknar användning eller som är kulturhistoriskt särskilt betydelsefulla kan beviljas ett förhållandevis högre bidrag än byggnader som är i användning. Bidragets andel kan dock inte överstiga 50 % av kostnaderna.


Vem kan inte ansöka?
• Staten eller statsstyrda aktörer
• Församlingar för objekt skyddade enligt kyrkolagen
• Sammanslutningar, som är berättigade att söka om bidrag för föreningshus hos Finlands Hembygdsförbund
• Andra aktörer än objektets ägare

Museer som ägs av kommuner, föreningar eller stiftelser och inte får statsandel kan ansöka om de behovsprövade statsunderstöd till museer som beviljas av Museiverket.


Ändamål som inte omfattas av bidrag
Bidrag beviljas inte för åtgärder, vilka minskar byggnadernas kulturhistoriska värde, eller till åtgärder, vilka kan vara motiverade men vilka i grund är nybyggnation (rekonstruktion, förflyttning av byggnad).

Bidrag beviljas inte heller till ombyggnad och årsreparationer, till exempel:
• Dränerings- och dagvattenanläggningar samt frostskydd
• Tilläggsisolering
• Förnyande av ytterfodringen
• Förnyande av yttre rappningen
• Fasadmålning med andra än traditionella färgtyper
• Förnyande av fönster eller dörrar
• Montering av vattentak med profilplåt eller klickfalsplåt
• Montering av vattentak med takshinglar av bitumen
• Montering av plåttak med färdig ytbehandling
• Byte av takmaterial om inte baserat på byggnadshistorisk utredning
• Uppställande av nya eller flyttade eldstäder
• Förnyande av innerdörrar
• Skivbeläggning inomhus
• Renovering eller förnyande av tekniska anordningar (VVS och el)

Bidrag beviljas inte heller för arkeologisk utgrävning.


Behandling av ansökningarna
Prövningen av beviljande av statsunderstöd ska vara baserad på statsunderstödslagen, en eventuell speciallag, momentspecifika motiveringar gällande anslagen i statsbudgeten samt de i utlysningen nämnda nödvändiga förutsättningarna för beviljande av bidrag och kriterierna för beviljande enligt typ av bidrag.

Ansökningarna behandlas på Museiverket. Behandlingstiden täcker tiden från det att ärendet har påbörjats fram till beslutet. Ärendet har påbörjats när det har inkommit till Museiverkets registratorskontor. Den egentliga behandlingen av ansökningarna börjar emellertid först när ansökningstiden gått ut.

Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare. En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid. Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas. 

Museiverkets bidragsbeslut bereds vid avdelningen för kulturmiljötjänster. Ansökningarna kan beredas i samarbete med myndigheter och andra sakkunniga.

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ansökningarna om bidrag behandlas i enlighet med de anvisningar för förfaranden vid beviljandet av statsunderstöd, som Museiverket har godkänt den 16 mars 2015.

Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas i regel inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.


Kriterier för bedömning av ansökningarna
Bidragen är prövningsbaserade och ansökningarna bedöms utifrån de uppgifter som lämnats in i ansökan om bidrag. Bidrag kan beviljas som ett resultat av objektets historiska värden, effekten av de åtgärder som presenterats och projektets beskaffenhet.

Vid bedömningen av projektets möjligheter att få bistånd används som kriterier de definitioner för objekt och ändamål som nämnts tidigare i denna guide. Eftersom bidrag beviljas i första hand för byggnader skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet, betyder det att byggnadens skydd i planen eller läge vid byggda kulturmiljöer (RKY) eller inkludering i en inventering av kulturmiljön inte garanterar beviljande av bistånd. I alla fall bör de planerade åtgärderna vara i linje med villkor i ansökningsguiden.

Varje ansökan har minst en bedömare. Vid den kvalitativa bedömningen av ansökningarna (s.k. kollegial bedömning) beaktas följande faktorer 

Objektets värde
• För världsarvsobjektet centralt betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är utmärkta.
• För världsarvsobjektet betydande objekt, vars historiska värde, representativitet samt käll- och dokumentationsvärde är goda
• Objektet har landskapsmässig betydelse; representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är goda eller tillfredsställande 
• Representativiteten samt käll- och dokumentationsvärdet är tillfredsställande 
• Objektet har begränsat betydelse och/eller käll- och dokumentationsvärde eller  de är omöjliga att avgöra utifrån ansökan   

Projektets betydelse för bevarande av objektet
• Prioriterade åtgärder som räddar objektet från att förstöras; åtgärder som representerar ett utmärkt exempel av långvarig (byggnads)vård
• Åtgärder för att stoppa eller undanröja ett hot och/eller avvärja en plötslig förändring och/eller förebygga skada: åtgärder, som representerar en fortsatt god bevarande restaurering.
• Åtgärder för att uppehålla eller i särfall återställa objektets historiska värden eller bevara objektet i nuvarande skick
• Åtgärder för att återställa objektets användningsvärde
• Åtgärder som hotar eller minskar objektets kulturhistorisk värde

Projektets betydelse för samhället
• Faktorer som återupplivar eller bevarar byggnadstraditionen
• Social eller regional betydelse
• Ekonomisk betydelse (t.ex. sysselsättande effekt)

Sätt för genomförande av projektet
• Föredömligt planerat, förberett och budgeterat projekt
• Väl planerat, förberett och budgeterat projekt
• Projektplanen och kostnadsberäkningen kan godkännas trots smärre brister
• Bristfälligt planerat och budgeterat projekt
• Projekt utan en ordentlig plan och/eller budget

Dessutom uppmärksammas projektets ändamålsenlighet.


Åtgärder efter att bidrag beviljats 
Användning av bidraget och tillsyn över användningen
I bidragsbeslutet utser Museiverket en övervakare för objektet. Bidragstagaren ska kontakta övervakaren som utsetts i bidragsbeslutet innan arbetena inleds. Övervakaren granskar planerna och de kompletterande anvisningarna samt ger tillåtelse att inleda arbetena.
När arbetena har slutförts ska bidragstagaren på nytt kontakta övervakaren och komma överens om slutgranskningen. Övervakaren granskar slutresultatet när arbetena har slutförts.

Beviljat bidrag kan inte betalas ut till bidragstagaren innan övervakaren har godkänt arbetena eller gjort en slutgranskning.

Utbetalning av bidraget
Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande.

En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten.

Bidrag betalas till det belopp som angetts i bidragsbeslutet, dock högst 50 procent av de faktiska godkända kostnaderna om projektet genomförs till lägre kostnader än de som uppgavs när ansökan lämnades in.

Som bilaga till redogörelsen ska finnas ett revisorsutlåtande om att bidraget använts för det ändamål för vilket det beviljats. Ett revisorsutlåtande begärs bara av de bidragstagare av vilka revisionslagen förutsätter ett bokslut som reviderats av en auktoriserad revisor. Ett revisorsutlåtande begärs om bidragsbeloppet är minst 40 000 euro. En auktoriserad revisor krävs om minst ett av följande villkor uppfylls under den avslutade räkenskapsperioden eller under den omedelbart föregående perioden:
• balansomslutningen överstiger 100 000 euro
• omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro
• antalet anställda överstiger i medeltal tre personer

Projektets kvitton och andra verifikationer bifogas inte redogörelsen, utan bidragstagaren ska förvara dessa hos sig med iakttagande av god bokföringssed i sex år. Museiverket gör granskningar och begär kvittona vid behov. 

Utöver redogörelsen ska bidragstagaren lämna en anhållan om utbetalning i e-tjänsten.

Läs också föreskrifterna om användningen av bidraget  


 SidkartaSenast uppdaterad 1.12.2017
© Museiverket