Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Anvisningar för sökande av understöd

Understöd för de finska världsarvens forsknings- och utvecklingsprojekt

Vem kan ansöka om understöd?
Vad är understödet avsett för?
Vem kan inte ansöka om understöd?
Hur ansöker jag om understöd?
Komplettering av ansökan
Understödets storlek
Ansökningshandlingarnas offentlighet
Behandling och beslut gällande ansökan
Utbetalning och redovisning av understöden
Utredning om användningen av understödet
Återbetalning och återkrav av understöd
Författningar som tillämpas 


Vem kan ansöka om understöd?
Understödet kan sökas av kommun, förening, stiftelse, aktiebolag eller annan juridisk person. Privatpersoner kan ej ansöka om bidrag.


Vad är understödet avsett för?
Understöd beviljas för samarbets-, forsknings- och utvecklingsprojekt som förverkligar de riktlinjer som dragits upp i den nationella världsarvsstrategin samt för projekt som ökar kunskapen om världsarvet. Vid beviljandet av årets understöd prioriteras:
 • Främjande av världsarvsobjektens nationella och internationella samarbete.
 • Projekt som genererar nya forskningsresultat om världsarvsobjekten.
 • Främjandet av bärkraftig turism i världsarvsobjekten.
 • Utvecklingsprojekt som ökar världsarvsobjektens påverkan och attraktionskraft.
 • Förbättrad tillgång på information och öka medvetenheten om världsarven.

Världsarvsstrategin


Vem kan inte ansöka om understöd?
Understöd beviljas ej:
 • Till vård av världsarvsobjekt (se Understöd för vård av världsarvsobjekt)
 • För att täcka det sökande samfundets sedvanliga verksamhetskostnader. Med sedvanliga verksamhetskostnader avses t.ex. allmänna administrations och lönekostnader, kostnader i samband med guidningar samt fastighetskostnader, såsom värme-, el-, vatten-, och hyreskostnader.
 • Understöd beviljas inte för anskaffning av utrustning som används som arbetsredskap eller för datorprogram.
 • Understöd beviljas ej som nationell finansieringsandel till EU-projekt. Behovsprövat understöd kan dock sökas under samma år till något annat ändamål. I sådana fall är det skäl att i ansökningen påvisa att det är fråga om två skilda projekt.


Hur ansöker jag om understöd?
Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket har meddelat. Ansökningar om understöd för de finska världsarvens forsknings- och utvecklingsprojekt gör på för ändamålet avsedd blankett

Ansökningsblankett

I slutet på ansökningsblanketten finns en lista på erforderliga bilagor:
 • Plan, tidtabell och kostnadsförslag för användningen av det sökta statsunderstödet
 • Sammanslutningens senaste verksamhetsberättelse.
 • Sammanslutningens stadgar.

Ansökan om understöd kan lämnas endast under den ansökningstid som Museiverket har meddelat. Ansökningar som anlänt efter ansökningstidens slut behandlas inte. En ansökan som har skickats per post ska vara framme hos Museiverket före ansökningstiden har gått ut. Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors.

Om du vill lämna in ansökan per e-post ska du skicka den till kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15.00 den sista dagen av ansökningstiden.


Komplettering av ansökan
Alla nödvändiga handlingar ska bifogas ansökningarna om statsunderstöd. Detta är absolut nödvändigt för behandlingen av ansökningarna och för att de ska kunna jämföras sinsemellan. En ansökan kan kompletteras i ett senare skede, men ansökningar som är så kompletta som möjligt gör beslutsprocessen snabbare.

En komplettering av uppgifterna eller bilagor som saknas ska på begäran lämnas innan beslut fattas i ärendet. Om en ansökan som lämnats är bristfällig uppmanas den sökande att komplettera handlingen inom utsatt tid, ifall det inte är onödigt med tanke på beslutsprocessen. Den som lämnat ansökan får ett meddelande om hur ansökan ska kompletteras. Den sökande kan också komplettera sin ansökan på eget initiativ samt lämna in handlingar som är nödvändiga för ett avgörande i ärenden till myndigheten under behandlingen. Ett beslut kan fattas även om de begärda kompletterande redogörelserna inte har lämnats inom utsatt tid.

Kompletteringen får inte inverka negativt på de sökandes likställdhet. Efter att ansökningstiden gått ut får nya krav inte längre ställas, utan endast brister i ansökningar som skickats inom utsatt tid får åtgärdas. 


Understödets storlek
Ett beviljat understöd kan utgöra endast en del av de godkända totalkostnaderna för ett projekt. Understödets andel kan i vilket fall som helst uppgå till högst 80 % av totalkostnaderna för projektet.


Ansökningshandlingarnas offentlighet
Enligt offentlighetsprincipen i 1 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Enligt 3 § syftar lagen till öppenhet och en god informationshantering i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Ansökningar om statsunderstöd som har inlämnats till Museiverket är sådana myndighetshandlingar som avses i lagen.

En handling som har lämnats till Museiverket blir offentlig när Museiverket har fått den. En offentlig handling kan innehålla delar som ovillkorligen är sekretessbelagda och delar som är offentliga enligt prövning. Handlingar som är offentliga enligt prövning kan i princip vara antingen offentliga eller sekretessbelagda.


Behandling och beslut gällande ansökan
Ansökan behandlas och beslut om att bevilja understöd fattas av Museiverket. Beslut fattas i regel högst 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut. Besluten bereds i Museiverkets enhet för utveckling av museisektorn i samarbete med Museiverkets övriga enheter.        

Alla ansökningar besvaras med ett beslut. Den sökande har möjlighet att yrka på rättelse av beslutet hos Museiverket. Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Rättelseyrkande och besvärs anvisningar skickas som bilagor till beslutet. Beslutet sänds per post till den adress som sökande uppgett i ansökan.


Utbetalning och redovisning av understöden
Understödet utbetalas till det konto sökanden har uppgett i ansökan genast efter att beslutet om understöd fattats. Understödet får användas bara till det ändamål som nämnts i understödsbeslutet. Om detta av motiverade skäl är omöjligt, skall mottagaren av understödet av Museiverket anhålla om ändring till användningsändamålet. Anhållan skall göras skriftligen. Mottagaren skall invänta ett nytt beslut innan understödet används.

Understödet kan användas under det år som det har beviljats och under efterföljande år. Om understödet eller del av detta av väl motiverade skäl inte kan användas under de år som det har beviljats för, skall mottagaren anhålla om tillåtelse att flytta fram användningsrätten till följande år av Museiverket. Även denna anhållan skall göras skriftligen. Om understödet eller en del av det inte har använts och Museiverket inte har beviljat förlängd tid till användningen av understödet, måste resterande delen av understödssumman returneras. Understödet kan returneras omedelbart, dock senast i samband med redogörelsen. Om den del som inte har använts understiger 10 euro, behöver den inte returneras.


Utredning om användningen av understödet
En utredning om användningen av understödet skall lämnas till Museiverket. Utredningen skall göras senast på det datum som nämns i understödsbeslutet med den utredningsblankett som bifogas till beslutet och som även kan skrivas ut från Museiverkets hemsida.

Utredningsblanketten

Det finns en lista över de erforderliga bilagorna i slutet av utredningsblanketten:
 • En detaljerad specificering av utgifterna samt en redogörelse för användningen av statsunderstödet.
 • Sammanslutningens verksamhetsberättelse eller annan motsvarande redogörelse för det år då understödet har beviljats.
 • Sammanslutningens resultaträkning, bokslutsbalanser och revisionsberättelse för det år då understödet har beviljats.

Om de erforderliga bilagorna inte har bifogats till ansökan, kan utredningen inte godkännas.


Återbetalning och återkrav av understöd
Om ett projekt som beviljats understöd dras in ska en anmälan göras till Museiverket så fort som möjligt efter att saken bekräftats.
Om understödet har använts för annat än det fastställda ändamålet eller om understödstagaren i sin ansökan lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta förfarande har inverkat på beviljandet av understödet eller på uppställandet av villkor, eller om understödet på annat sätt beviljats på felaktiga grunder eller utan fog, bestämmer Museiverket att understödet ska återkrävas. 

Museiverket kan även bestämma att understödet eller en del av understödet ska återkrävas, om andra villkor för understödet inte har iakttagits.


Författningar som tillämpas 
I statsunderstödslagen (668/2001) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas vid beviljandet av statsunderstöd.

I fråga om beviljandet, användningen och övervakningen av understöd tillämpas dessutom
 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
 • Personuppgiftslagen (523/1999)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
 • Lag om offentlig upphandling (348/2007)
 • Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
 • Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

Lagarna och förordningarna finns på adressen www.finlex.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 27.9.2017
© Museiverket