Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverkets riksomfattande statistik över lokalmuseerna

 

Museiverket samlar med fem års mellanrum in statistik från lokalmuseer och offentliga samlingar. Förfrågan kompletterar den museistatistik som samlas in årligen om de museer som sköts på heltid. Avsikten med de statistiska uppgifterna är att få en så heltäckande bild som möjligt av museerna i Finland (deras ägande, ekonomi, verksamhet, samlingar och geografisk indelning).


Meningen är att förfrågan skall nå statliga och kommunala museer samt museer som ägs av bolag, föreningar, församlingar och andra samfälligheter och som är öppna till publiken. Resultaten kommer att publiceras under hösten 2016 i form av en elektronisk publikation.


Var så vänlig och svara senast den 15.8.2016. Förfrågan finns här.


För tilläggsinformation kontakta:
Pia Lonardi, pia.lonardi@museovirasto.fi
Marianne Koski  marianne.koski@museovirasto.fi

 

 

Projektet Utveckling av den lokala museiverksamhetenMarknad i Yli-Laurosela gårdsmuseum, september 2009.Foto:Irma Kortesuo  
Marknad hos Yli-Laurosela gårdsmuseum. Foto: Irma Kortesuo 2009.

 
Det finns uppskattningsvis 800 museer i Finland som ägs av kommuner, föreningar eller stiftelser. I dessa museer är besökarantalet lågt, samlingarna små och drivs ofta med frivilliga eller som en bisyssla. Många av museerna besitter samlingar och byggnader som har betydelse regionalt eller på riksnivå. Dessa utgör en ansenlig del av vårt nationella kulturarv. Undervisnings- och kulturministeriet har startat ett projekt som kartlägger situationen i museerna samt utvecklar deras verksamhetsformer. Museiverkets utvecklingsavdelning har i samarbete med Åbo museicentral och Lapplands landskapsmuseum ansvar för genomförandet av projektet.

Projektet styrades av en arbetsgrupp som utsågs i september 2010. Gruppen bestodde av experter och representanter från viktiga institutioner i museibranschen.

Målet för projektet Utveckling av den lokala museiverksamheten var att göra en riksomfattande utredning av förutsättningarna för verksamheten inom icke-professionellt skötta museer, lokalmuseer, hembygdsmuseer och specialmuseer, samt museernas särdrag och i vilket skick deras samlingar och byggnader är. Utredningsarbetet inleddes med en enkät i mars 2011. Enkäten skickades till alla lokalmuseer i Finland. Med enkäten samlar man in basuppgifter om museerna och statistikuppgifter om aktörer, resurser, besökarantal o.s.v. på regionmuseifältet. Enkäten ersatte femårsenkäten som riktades till regionmuseer tidigare och genomfördes av Museiverket.


Slutrapport publicerades 5.3.2012.


Av kärlek till kulturarvet; Arbetsgruppens slutrapport
 SidkartaSenast uppdaterad 9.9.2016
© Museiverket