Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Utveckling av lokala museer


 

Läs arbetsgruppens mellanrapport här (på finska):

Utveckling av lokala museer; Arbetsgruppens mellanrapport 31.3.2011
Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:17
 

SAMMANDRAG

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 14 september 2010 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att

 1. utreda läget beträffande de lokala museernas verksamhet, finansiering och lokaler
 2. kartlägga god praxis och goda samarbetsmodeller samt utbildningsbehov
 3. presentera utvecklingsförslag beträffande de lokala museernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar, museibranschens strukturer samt förslag till hur det offentliga stödet kunde fokuseras effektivare och hur dess genomslagskraft kunde bli större
I Finland finns det 960 museer, varav ca 800 lokala museer. Med termen ”lokalt museum” avses i denna rapport sådana mu-seiobjekt som är i en kommuns, stiftelses, församlings eller statlig ägo och upprätthålls som bisyssla eller med frivilliga krafter. För denna mellanrapport har arbetsgruppen utrett frågan genom att analysera befintliga objekt samt höra relevanta samarbetspartners om vilka resurser som står till buds och vilka utmaningar museerna ställs inför. I föreliggande mellanrapport granskas de lokala museernas utvecklingsbehov och möjligheter. Dessutom ingår riktlinjer för det förslag som läggs fram och som ska ligga till grund för gruppens fortsatta arbete.

Arbetsgruppen vill påminna om att de lokala museerna gör ett genomgripande arbete med tanke på vårt gemensamma kulturarv. De lokala museerna upprätthåller lokalt och nationellt viktiga samlingar och byggnader, förmedlar kunskap om lokalhistorien och dagens situation samt erbjuder kulturupplevelser. De lokala museerna kan bl.a. erbjuda frivilligarbete och sysselsättning, samverkan och förutsättningar för att skapa nätverk samt svara mot kulturturismens behov. Verksamheten vi d de lokala museerna baserar sig huvudsakligen på frivilliga krafter och bidrag av tillfällig natur, som tillsammans möjliggör deras fortsatta verksamhet och utveckling .

I slutrapporten kommer arbetsgruppen att presentera en noggrannare beskrivning av de lokala museernas struktur och resurser. Arbestgruppen har utstakat riktlinjerna för sitt fortsatta arbete utgående från i följande utvecklingsteman och därmed sammanhän-gande åtgärdshelheter:

Kunskap, kompetens och resurser för museiverksamheten


 • utreda behovet av undervisning och pedagogiskt material -utveckla information och koordinering
 • identifiera verksamhetsbehov och utnyttja finansieringsmöjlighter
 • hitta hållbara modeller för underhåll
Underhåll av byggnaderna och samlingarna

 • ordna ledningen för samlingarna och utreda regionala samarbetsmodeller
 • förbättra skötseln av museibyggnaderna samt deras säkerhet
 • planera enskilda reparationer och utreda behovet av undervisning i olika traditioner samt resursera reparationsverksamheten
Nya verksamhets- och samarbetsmodeller


 • utreda frivilligarbetets betydelse och effekt samt stödja och utveckla det
 • stärka den lokala identiteten och samhörigheten
 • utreda möjligheterna till undervisning om vårt kulturarv

 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket