Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Av kärlek till kulturarvet - Arbetsgruppens slutrapport


Sammandrag


Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:5

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 14 september 2010 en arbetsgrupp, som fick i uppdrag att staka ut riktlinjerna och föreslå hur man kunde utveckla verksamheten vid icke-professionella, lokala och hembygdsmuseer som är i en stiftelses eller förenings eller kommunens ägo samt specialmuseer och för vårda sig om det lokala kulturarvet. Arbetsgruppens mandat löpte ut den 31 december 2011.

Arbetsgruppens slutrapport behandlar de lokala museerna med utgångspunkt i svaren på den statistiska enkät som utfördes våren och sommaren 2011. Enligt arbetsgruppens utredning finns det ca 730 lokala hembygds- och specialmuseer som upprättshålls av kommuner, föreningar och stiftelser och som står utanför statsandelssystemet. De lokala museerna bildar ett landsomfattande nätverk som erbjuder kulturell service med låg tröskel i form av evenemang, utställningar och annan verksamhet, och har inemot en miljon besökare per år. Årligen gör över 10 000 personer en frivilliga insats för att bevara det lokala kulturarvet. De lokala museerna fungerar som inlärningsmiljöer, arbetsgivare, serviceproducenter, mål för kulturturism, experter samt arenor för frivillig verksamhet och deltagande.

De lokala museerna upprätthåller lokalt och nationellt betydelsefulla samlingar och byggnader, förmedlar lokalhistorisk och aktuell kunskap samt erbjuder kulturupplevelser. I de lokala museernas samlingar ingår sammanlagt över 2,4 miljoner objekt: föremål, fotografier och arkivmaterial. De lokala museerna underhåller över 3000 byggnader, varav de flesta är från 1800-talet och tidigt 1900-tal. De resurser som står till förfogande för underhåll och skötsel av byggnadsarvet och samlingarna vid de lokala museerna, som huvudsakligen bedrivs som bisyssla och med frivilliga krafter, är synnerligen små. Den offentliga finansiering som anvisas för de lokala museernas verksamhet är för närvarande mindre än en euro/invånare. Enligt enkäten är i synnerhet de lokala museerna i behov av stöd, redskap och kompetenta resurser för arbetet med samlingarna och samt systematisk planering och stöd för reparationer av byggnader.

Arbetsgruppen framhåller att de lokala museernas gör ett genomgripande arbete med tanke på vårt kulturarv och därtill genom sin verksamhet bidrar till att höja medvetandet om vårt kulturarv och vår kulturmiljö samt deras samhälleliga betydelse. Dessutom bör man betrakta de lokala museernas värde i egenskap av lokala och regionala resurser ur ett vidare perspektiv än idag. Arbetsgruppen påminner om att verksamheten vid de lokala museerna inte ska bedömas med samma kriterier som professionell museiverksamhet. I de flesta fall handlar det om arbete som utförs med frivilliga krafter och om en hobby, med utgångspunkt i ett personligt intresse och en vilja att göra en insats till fromma för det lokala kulturarvet.

I slutrapporten föreslår arbetsgruppen flera åtgärder i syfte att stödja och utveckla den lokala museiverksamheten. Förslagen fokuserar på hur man kunde utveckla fortbildningen, rådgivningen och handledningen för de lokala museiaktörernas del, ordna skötseln av samlingarna samt utreda regionala samarbetsformer, förbättra skötseln och säkerheten för museibyggnadernas del samt stödja en systematisk uppläggning av museiverksamheten.

Sluttraporten finns här (på finska)
Traktori

Denna år 1926 tillverkade traktor av märket Ford hör till Vanda Lantbruksmuseets samlingar. Foto: Sakari Kiuru.


Harkinnanvaraiset

Carlsro museum i Kristinestad. Foto: Kaj Höglund, Österbottens museum


 SidkartaSenast uppdaterad 7.6.2012
© Museiverket