Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Samlingsförvaltningssystemet för Museum 2015


Efter konkurrensutsättning valde man som samlingsförvaltningssystem i projektet Museum 2015 systemet MuseumPlus av den schweiziska leverantören zetcom. MuseumPlus är ett av de ledande samlingsförvaltningssystemen i världen och används av över 800 kunder, bland annat av Louvren och Sveriges Nationalmuseum. zetcom besitter gedigen erfarenhet av organisationerna och standarderna inom museibranschen. Mer information om zetcom och MuseumPlus finns på http://www.zetcom.com/en/startpage/.


Konkurrensutsättningen för samlingsförvaltningssystemet genomfördes 2013 - 2014. Upphandlingen på EU-nivå skötes av Museiverket och genomfördes som förhandlingsförfarande. Meddelandet om upphandling offentliggjordes via portalen HILMA och den europeiska upphandlingsdatabasen TED. I förhandlingarna deltog fyra systemleverantörer: Adlib Information System, KE Software, Profium Oy och zetcom. Upphandlingsbeslutet offentliggjordes den 13 maj 2014. Museiverket administrerar systemet under pilottestningen och implementeringen 2014 - 2015. Under pilotfasen ska systemets egenskaper och datamodell anpassas till den finländska museisektorn. Därefter ska Museiverket och de museer som använder systemet bilda ett administrativt konsortium som drar upp riktlinjerna för och beslutar om utvecklingen av Museum 2015-systemet. Anskaffningspriset för museerna kommer att fastställas efter pilotfasen.


Zetcom logoMuseumPlus RIA logo
Pilotfas

Samlingsförvaltningssystemet för projektet Museum 2015 pilottestas i Finlands arkitekturmuseum, Tusby museum, Kuopio kulturhistoriska museum, Nationalgalleriet (arkivsamlingarna) och Museiverkets bildsamlingar (Journalistiska bildarkivet). Pilottesterna omfattar ett representativt urval av olika samlingar i de finländska museerna, såsom audiovisuellt material, föremål, byggnadsritningar, konstverk och fotografier. Dessutom använder pilotmuseerna olika samlingsförvaltningssystem, som Muusa, SIPI och Musketti. Det nya systemets funktioner och lämplighet för olika museer och samlingar testas under pilotfasen 2014. Sedan kan systemet implementeras också vid andra museer 2016.
Arbetsgruppen för kravspecifikation

Arbetsgruppen för kravspecifikation som grundades inom ramarna för projektet Museum 2015 hadde som uppgift att upprätta en funktionell och teknisk kravspecifikation (nedan kravspecifikation) för museernas nya gemensamma system för samlingsförvaltning. Utgångspunkten för kravspecifikationen var museiarbetet och museiexperternas behov. I kravspecifikationen beaktades såväl systemets kostnadseffektivitet som dess kompatibilitet med Det nationella digitala bibliotekets standardportfölj. Viktiga medel i specifikationsarbetet var museernas arkitektur för samlingsförvaltning, processbeskrivningar och katalogiseringsanvisningar som genomförs inom ramarna för projektet Museum 2015.

Arbetsgruppen för kravspecifikation bildades av representanter för museer av olika typer och storlekar. Gruppen slutförade sin arbete i slutet av år 2012.


 SidkartaSenast uppdaterad 21.12.2015
© Museiverket