Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Utveckling av katalogiseringen


Katalogiseringens utvecklingsarbetet gjordes i projektet Museum 2015 för att samordna och förenhetliga katalogiseringsuppgifterna och katalogiseringssätten, förbättra kvaliteten och att främja tillgängligheten till samlingarna.


Utvecklingsarbetets största resultat var Museoiden luettelointiohje, som publicerades i februari 2014. Katalogiserinsanvisningen vägleder finska museer till ett mer gemensamt och standardiserad sätt att göra samlingsförvaltning. Anvisningen var den första omfattande och standardiserad instruktion för finska museer. Anvisningen utarbetades inom projektet Museum 2015 av en arbetsgrupp som bestod av 15 museiprofessionella och ordförande Leena Furu-Kallio. Arbetsgruppen översatte till finska och lokaliserade cirka 450 anvisningar i SPECTRUM-standarden som utgjorde underlag för de finska anvisningarna.

Museum 2015 och Finlands museiförbund organiserade en vitt utbredd utbildningsturné för museer i 2014 för att stödja ibruktagande av anvisningen. Utbildningssamarbetet fortsatte under året 2015.

Museoiden luettelointiohje ska översättas till svenska och Katalogiseringsanvisning för museer publiceras i början av 2016. Översättningen görs i ett arbetsgrupp. Arbetsgruppens medlemmar är John Björkman (Åbo museicentral), Susanne Lagus (Stundars, Finlands svenska hembygdsförbund), Anne Sjöström (Nådendals museum) och Carola Sundqvist (Jakobstads museum).
Översättningsarbetet görs i kollaboration med Sveriges Riksantikvarieämbetet som översatt SPECTRUM-standarden under året 2015. Samarbetets syfte var att uniformera terminologi mellan Katalogiseringsanvisningen för museer och svenska SPECTRUM.
 
Utöver katalogiserinsanvisningen, har katalogiseringens utveckling bestått av en rekommendation om användbara ontologier, klassificeringssystem och ämnesordregister. Första versionen publicerades 2013, och den uppdaterades i slutet av 2015. I 2012 utgav Museum 2015 Katalogiseringsanvisningar för museernas digitaliseringsprojekt 1.0.

Museiverket fortsätter katalogiseringens utveckling från 2016.Katalogiseringsanvisningar för museer


Katalogiseringsanvisning för museer är ett gemensamt verktyg som lämpar sig för katalogisering av olika slags material oavsett museum. Publikationen innehåller flera hundra katalogiseringsanvisningar som museerna kan använda för att systematiskt registrera information om sina samlingar på ett samordnat sätt. Samordnade anvisningar bidrar till att höja samlingarnas tillgänglighet, synlighet och användbarhet. Kataloger som upprättats enligt anvisningarna underlättar överföringen av uppgifterna till tjänsten Finna i Det nationella digitala biblioteket och därigenom även global spridning.

Anvisningen är inte systemberoende och kan således användas med alla samlingsförvaltningssystem. Katalogiseringsanvisningen kan användas för registrering av både enskilda objekt och objektgrupper.

Anvisningen finns som webbpublikation på www.luettelointiohje.fi. Anvisningarna kan laddas ned som fem separata pdf-filer, som var och en behandlar katalogiseringen av en objektstyp.


SPECTRUM


SPECTRUM är en fritt tillgänglig standard som kan används som stöd för organisationer som förvaltar samlingar. SPECTRUM upprätthålls av engelsk Collections Trust -stiftelsen. SPECTRUM 4.0 består av 21 processer, som med hjälp av flödesscheman, beskriver huvuddelarna i arbetet med att förvalta samlingar. SPECTRUM innehåller också cirka 500 katalogiseringsuppgift tillsammans med registreringsanvisningar och exemplar. SPECTRUM valdes att använda också i Finland eftersom standarden både är omfattande och internationellt i allmän användning.
 
I december 2013 undertecknade Museiverket och Collections Trust ett samarbete om användning av SPECTRUM-standarden. Museiverket sällar sig till skaran av SPECTRUM:s National Partner som översatt och lokaliserat standarden. Som National Partner åtar sig Museiverket att upprätthålla och utveckla den nationella översättningen av SPECTRUM-standarden, följer upp hur den används i Finland och deltar i det internationella utvecklingsarbetet. SidkartaSenast uppdaterad 21.12.2015
© Museiverket