Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Bakgrundsinformation om utvärderingenUndervisningsministeriet och Museiverket startade på hösten 2005 projektet ”Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa (2005–2006)” (Mot utvärdering av museiverksamheten och ett museipolitiskt handlingsprogram). Målet med projektet var att utarbeta ett förslag till självutvärdering för museer som lämpar sig för intern och extern utvärdering samt en utredning av behov och mål som stödjer det nationella museipolitiska handlingsprogrammet. Projektet föregicks av ett initiativ till diskussion om utvecklingen av museernas utvärderingsverksamhet (2004) som utarbetats av Museiverkets arbetsgrupp.

Inom projektet planerades en helt ny självutvärderingsmodell som beaktar de speciella särdragen och behoven inom museibranschen. Modellen är avsedd att fungera som hjälp för att utveckla museernas verksamhet och för att analysera museernas resultat och inverkningar. Utgångspunkten för planeringen var museernas föränderliga verksamhetsmiljö. I projektet arbetade fyra bredbasiga arbetsgrupper som bestod av professionella inom museibranschen. En särskild styrgrupp svarade för projektet som helhet och dess riktlinjer.

Utvärderingsmodellen för museerna har mycket gemensamt med den gemensamma utvärderingsmodellen (CAF), som är ett verktyg för självutvärdering avsett för organisationer inom den offentliga sektorn. Utvärderingsmodellen för museer har dock utarbetats ur museernas synpunkt. Varje yrkesmässigt skött museum kan använda utvärderingsmodellen oberoende av museets storlek eller typ. De begrepp och deras definitioner som används i modellen har kommit till stånd i arbetsgrupperna som har bearbetat innehållet i modellen och de baserar sig på den allmänna praxisen inom museibranschen.


 SidkartaSenast uppdaterad -
© Museiverket