Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Självutvärderingsmodellen för museerAvsikten med självutvärderingsmodellen är att museerna själva kan bedöma och utveckla sin verksamhet. Modellen är skräddarsydd för speciella behov inom museibranschen och den har fritt och gratis kunnat användas av alla yrkesmässigt skötta museer ända sedan år 2007. Modellen har uppstått som ett resultat av ett projekt som leddes av undervisningsministeriet och Museiverket i samarbete med experter inom museibranschen.

Självutvärderingsmodellen är tredelad till sin uppbyggnad. Den första delen omfattar ledning, förvaltning och stödprocesser. Den andra delen omfattar museernas kärnområden: samlingar och konservering, forskning samt informationsförmedling. I det tredje utvärderingsområdet granskas den inverkan museerna strävar till i samhället. Det medför en ny synpunkt i utvärderingen, dvs. mätning av inverkningar.

Målet med självutvärderingsmodellen är att hjälpa museerna att förbättra sin verksamhet på ett mångsidigt och omfattande sätt. Självutvärderingsmodellen möjliggör en genomgång av museets olika funktioner tillsammans med hela arbetsgemenskapen. Med hjälp av modellen kan museet identifiera sina starka sidor, välja utvecklingsmål samt prioritera tyngdpunktsområdena för utveckling. Med hjälp av utvärderingsresultaten kan museet utarbeta en konkret utvecklingsplan. Man kan följa upp hur planen genomförs genom att upprepa självutvärderingen med jämna mellanrum. Med hjälp av självutvärderingsresultaten kan museet berätta om sin verksamhet och sina tyngdpunktområden också för sina intressentgrupper.

pdf Utvarderingsmodell (207 KB)

Självutvärderingen görs i elektronisk form


Museerna kan göra självutvärderingen i elektronisk form på nätet på adressen www.museoarviointi.fi. Utvärderingstillämpningen finns på två språk och den är lätt att använda. Man registrerar sig som användare genom att beställa en användarkod på adressen museoarviointi@nba.fi. Varje museum beviljas separat en användarkod och för närvarande ges koden endast för yrkesmässigt skötta museer, inte för enskilda personer eller projekt.

Självutvärderingsresultaten lagras i utvärderingstillämpningen. Man kan också skriva ut resultaten i pdf- och Excelformat. I pdf-versionen visar utvärderingstillämpningen en grafisk bild av varje utvärderingsområde. Bilden visar de starka sidorna och vad som bör utvecklas inom det aktuella området.

Utvärderingstillämpningen lagrar för varje år en självutvärdering per museum. Det innebär att det alltid är den senaste självutvärderingen som lagras, i det fall att museet under samma år gör flera självutvärderingar. Det är endast museet självt som har tillgång till sina egna resultat.

Det rekommenderas att museerna använder självutvärderingsmodellen ungefär vart annat år. Genom att utföra självutvärdering med jämna mellanrum kan museerna jämföra resultaten med sina tidigare resultat och följa upp i vilken riktning deras verksamhet utvecklas och hur planerna förverkligas i praktiken.

Museerna kan om de så vill låta sina självutvärderingsresultat publiceras i ett årligt sammandrag. Utvärderingstillämpningen frågar om detta innan man börjar fylla i svaren. Om museet låter sina resultat publiceras i det årliga sammandraget, får man automatiskt en gång om året ett sammandrag av svaren från alla de museer som gjort en utvärdering jämförda med de egna svaren. Med hjälp av årsrapporten kan museerna jämföra sin egen verksamhet med de övriga museernas verksamhet. Samtidigt kan Museiverket samla in information om hela museibranschen och dess utvecklingstrender.

 

Metoder och utarbetande av en utvecklingsplan


En grupp där museets olika verksamhetsområden och nivåer finns representerade tillsätts för att genomföra självutvärderingen. I ett litet museum är det viktigt att hela personalen deltar i självutvärderingen. Det tar cirka 1-3 arbetsdagar att göra självutvärderingen, beroende på museets storlek. Dessutom är det bra att reservera tid för att gå igenom utvärderingsresultaten samt för att på basis av dem utarbeta en konkret utvecklingsplan.

Anvisningarna för hur man går till väga finns på utvärderingstillämpningens första sida efter registreringen. I utvärderingsmodellen finns över 200 kriterier (utvärderingsfrågor). Utvärderingskriterierna fokuserar på de viktigaste verksamhetsområdena på yrkesmässigt skötta museer. Kriterierna besvaras med antingen ja eller nej eller med en skala på 1-5. Syftet är att utvärdera museets prestationsnivå vid utvärderingstidpunkten.

Varje kriterium prioriteras med ett värde mellan 1 och 3. Detta hjälper museerna att identifiera sina starka sidor, välja utvecklingsmål och prioritera sina utvecklingsområden samt att välja mål för en konkret utvecklingsplan. För utvecklingsplanen väljs ut de områden som i självutvärderingen anses vara mycket viktiga (3), men som realiseras svagt eller försvarligt. Också museets resurser påverkar valet av utvecklingsmål.

När man gör upp sin utvecklingsplan kan man dra nytta av den bifogade matrisen, där man kan anteckna tidtabell och ansvariga personer för utvecklingsmålen.

pdf Utvecklingsmatris (27.3 KB)[PDF]

 


 SidkartaSenast uppdaterad 30.8.2012
© Museiverket