Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Fältarbetet på Vrouw Maria sommaren 2002


UndervattenskameraSommaren 2002 hölls fältarbete på Vrouw Maria den 1 – 20 juni. Den första veckan ägnades åt filmning av vraket som utfördes av Matila & Röhr produktionsbolags filmteam och fotografering som utfördes av fotograf Petri Puromies. Under veckan prövades också fotografering med hjälp av naturligt ljus av Jukka Nurminen.

Årets fältarbetes tyngdpunkt låg på dokumentation av skrovet och riggen för en 3D-rekonstruktion. Förutom det fortsatte undersökningarna av vrakets kondition och kartläggningen av omgivningen som en del av EU:s Kultur 2000 – programs projekt om kulturarv under vatten. Förutom sjöhistoriskas forskare deltog frivilliga teknikdykare och medlemmar från Teredo Navalis rf. och Pro Vrouw Maria rf. Som bas på land användes Bodö gamla sjöbevakningsstation och som moderfartyg användes m/s Teredo.

I dokumentationsarbetet utnyttjades modern teknik som gör det enklare att utföra noggrant arbete på 40 meters djup. En digital inklinometer visade sig vara ett utmärkt instrument för uppmätning av skrovets former. Med hjälp av det insamlade materialet utarbetas en 3D- modell av Vrouw Maria under inkommande vinter.

Kartläggning av omgivningens påverkan


Kameran lyfts ur båtenUndersökningen av omgivningens påverkan på kulturhistoriskt värdefulla objekt är en del av det av Finlands sjöhistoriska museum koordinerade EU finansierade MoSS-projektet. Genom undersökningar försöker man klargöra de faktorer i vattnet och sedimentet som bryter ned och skadarvattendränkt trä. Samtidigt utreder man möjligheten att skydda vrak med hjälp av tex. skyddsdukar. Undersökningarna har planerats av Mary Rose Archaeological Services, England i samarbete med Nationalmuseets marinarkeologiska undersökningar, Danmark. I undersökningarna vid Vrouw Maria fungerar sjöhistoriskas samarbetspartner Havsforskningsinstitutet som expert i frågor om miljön kring vraket.

Som en del av MoSS-projektet görs samma undersökningar på två andra vrak som befinner sig i en annan slags miljö än Vrouw Maria. De andra vraken är Darsser Koggen i Tyskland och Burgzand Noord 10 i Holland. Under sommaren 2002 förs mätstationer till vraken som mäter vattnets syre och salthalt, temperatur, pH-värde, redox-potential och hur grumligt vattnet är. Vid Vrouw Maria görs undersökningarna av vattnets kvalitet i samarbete med Havsforskningsinstitutet.

3D-modell av Vrouw MariaTräprover har satts ned på stället för att man skall kunna undersöka de biologiska angrepp som kommer på trät. Under fältarbetet fördes 180 träprover som var fästa i metallställningar ned bredvid vraket. Eftersom två av vraken i projektet, Darsser koggen och Burgzand Noord 10, kommer att övertäckas är en del av proverna inlindade i fiberduk av det slag man kommer att täcka vraken med. Meningen är att undersöka vad som sker med trät och om fiberduken kan skydda det. Den första satsen träprover hämtades redan i september för analys, de följande hämtas med 1,2,3 och 4 års intervall.

I september lades också sedimentprover ned vid Vrouw Maria. De består av plaströr som innehåller träprover och plaststickor som lindats med bomullstyg. Proverna grävdes ned i sedimentet och de blir hämtade efter 3 månader, 1,2,3,5,10 och 50 år. Med hjälp av dessa undersöks vilka svamp och bakterieangrepp man får på trät.

Avsikten med projektet är att klargöra vilka faktorer som hotar vårt kulturarv under vatten och hur vi kan skydda oss mot dem. De långsiktiga undersökningarna kan påvisa om det sker sådana förändringar i miljön som accelererar nedbrytningsprocessen av trä. Informationen som fås via det här projektet kan användas för att skydda övriga fornlämningar i Finland och andra länder.


 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket