Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

De olika skedena i projektet Vrouw Maria under vattnet

 

Det tredje forskningsskedet

MA201108 61L

Det tredje och sista forskningsskedet för projektet "Vrouw Maria under vattnet" utfördes under perioden 1.1. -31.12.2012. Forskningsskedets budget var cirka 300 000 euro och finansierades av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets andra forskningsskede avslutades i slutet av december 2011.

Under inledningen av 2012 färdigställdes bl.a. artiklar skrivna av projektets personal till utställningspublikationen "Förlorade på havet - Vrouw Marias och S:t Mikaels historia". Själva utställningen visades på Finlands sjöhistoriska museum på Maritimcentret Vellamo i Kotka 25.4.-2.12.2012. I mars 2012 utfördes tillsammans med Aalto-universitetets Medialaboratorium användartester för Vrouw Maria-simuleringen på Nationalmuseet. I simuleringen kunde museibesökaren göra en 3D-virtualresa till vraket och dess undervattenslandskap. Man kunde också se hur Vrouw Maria sjunker, ta en titt på lasten i lastrummet, bekanta sig med fartygets kabyss, titta på videofilmer från vraket samt lyssna på undervattensljud och röra sig i landskapen kring Vrouw Marias undervattensdal. Framför simuleringens åskådare öppnades dalens unika landskap, som ingen människa någonsin har sett.

I början av 2012 gjordes också efterarbete för 2011-års fältarbete och så planerar man 2012 års arkeologiska dykundersökningar, som genomförs 4.-15.6.2012. Vraket fortsätter att huvudsakligen undersökas med icke-förstörande metoder. Under 2012 koncentrerade man sig framförallt på att producera bildmaterial. Dessutom fortsatt man att identifiera lasten och att göra mätningar av vraket. Fältarbetet kunde följas på bloggen Vrouw Maria under vattnet, på adressen http://vrouwmariavedenalla.wordpress.com/.

I slutet av 2012 arrangerades ett internationellt vrakseminarium på Finlands sjöhistoriska museum, där man berättade om Vrouw Marias undersökningar samt om andra aktuella vrakprojekt. Seminariet var ett bra tillfälle att diskutera vad man ska göra med Östersjöns välbevarade vrak. Vrouw Marias vrak ligger i ett tillståndsbelagt specialbegränsningsområde i Skärgårdshavets nationalpark. Runt vraket finns ett skyddsområde i enlighet med lagen om fornminnen, där ankring och rekreationsdykning är förbjudet.

Det andra forskningsskedet

"Vrouw Maria under vattnet"-projektets andra forskningsskede utfördes under perioden 1.4.-31.12.2011. Forskningsskedets budget var 300 000 euro och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets första forskningsskede avslutades i slutet av mars 2011.

Under början av året gjordes bl.a. efterarbete för fältarbetet som utfördes sommaren 2010, man planerade 2011-års fältundersökningar och tillsammans med Aalto-universitetets Medielaboratorium gjorde man en virtuell simulering som visar vraket och dess undervattenslandskap. Dessutom planerade man tillsammans med Finlands sjöhistoriska museum utställningen "Förlorade på havet - Vrouw Marias och S:t Mikaels historia" om vraket samt en utställningspublikation. Utställningen visas 25.4.-2.12.2012.

I samband med omorganisationerna på Museiverket överfördes projektet 1.5.2011 till Kulturmiljövård-avdelningen, enheten Arkeologiska fälttjänster. I juni flyttade projektets personal från Hylkysaari till Museiverkets lokaler på Nervandersgatan.

På vraket genomfördes fältarbeten 4.-15.7.2011; under denna tid undersökades vraket huvudsakligen genom icke-förstörande metoder. Dokumenteringen av skeppets skrov fortsattes huvudsakligen i de inre utrymmena. Man strävade efter att ta prover från de packlådor som finns i lastrummet för att kunna identifiera deras innehåll. Fältarbetet kunde följas på bloggen Vrouw Maria under vattnet, på adressen http://vrouwmariavedenalla.wordpress.com/.

Vrouw Marias vrak ligger i ett tillståndsbelagt specialbegränsningsområde i Skärgårdshavets nationalpark. Runt vraket finns ett skyddsområde i enlighet med lagen om fornminnen, där ankring och rekreationsdykning är förbjudet.

Det första forskningsskedet

Det första forskningsskedet utfördes under perioden 1.4.2010­-31.3.2011 och dess budget var 270 000 €. Finansieringen erhölls från undervisnings- och kulturministeriet.

Under våren påbörjades avtalsförberedelserna för den virtuella simuleringen tillsammans med Aalto-universitetets Medielaboratorium. Det egentliga arbetet tillsammans med professor Lily Diaz internationella grupp påbörjades i augusti och arbetet fortsatte under hela vintern och våren. Simuleringen färdigställs hösten 2011.

Under våren mättes också föremål som bärgats från vraket med en tredimensionell optisk skanner. Genom digitala modeller framtagna på detta sätt är det enklare att granska föremålens detaljer än på de ursprungliga föremålen som finns i museets vitrinskåp, eftersom dessa kan vridas fritt utan risk för skador ens på de mest ömtåliga föremålen.

De första forskningsdykningarna under forskningsskedet på Vrouw Marias vrak utfördes under 30.8-10.9. 2010. I undersökningarna fortsatte man att dokumentera vrakets strukturer. Återigen var det fartyget r/v Muikku från Finlands miljöcentral som användes som forskningsfartyg. Dessutom fanns ROV-operatorn/dykaren Immi Wallins fartyg Yoldia på plats.

Med den multibeam-ekolodsbild som utfördes av Meritaito Oy under sommaren 2010 har man dessutom kartlagt vrakets närmiljö noggrannare och producerat tredimensionellt bildmaterial som grundar sig på fartygets djupinformation.

Under första forskningsskedet arbetade man också med förberedelserna av utställningen "Förlorade på havet - Vrouw Marias och S:t Mikaels historia" som visas på Maritimcentret Vellamo i Kotka under 25.4.-2.12.2012.

Planeringsskedet

Projektet Vrouw Maria under vattnet inleddes med ett planeringsskede och man ansökte om finansiering från undervisningsministeriet i februari 2009 i Suomen merimuseon tuki ry:s namn. Projektet beviljades finansiering på 170 000 € för perioden 1.4.2009-31.3.2010.
I planeringsskedet utformade man noggrannare hela projektets mål, budget, samarbetspartners samt möjligheter att förverkliga den virtuella simuleringen. Dessutom utfördes ett kontrollbesök på Vrouw Maria 20.-24.7.2009. Dykningarna anknöt både till beskyddande och vård av vraket samt projektets mål. r/v Muikku som förvaltas av Finlands miljöcentral användes som forskningsfartyg.

Under planeringsskedet utreddes också frågor med anknytning till bl.a. de eventuella tavlor som finns i vraket, lastvarornas ursprung och vrakets arkivkällor. Dessutom skrev man manus till Vrouw Marias vandringsutställning. I Ryssland gjorde man vrakets berättelse känd genom en artikel i en vetenskaplig tidskrift. I november 2009 träffade man i Helsingfors ryssar som var intresserade av vraket. Man utarbetade processbeskrivningar för eventuell bärgning och konservering av vraket, för en ny museibyggnad och dess underhåll samt en budget som uppgick till 80-100 miljoner euro.

Avsikten med internationella Vrouw Maria Workshop som arrangerades i Sveaborg i november 2009 var att föra en diskussion om den utförda undersökningen, fundera över behovet av ytterligare undersökningar samt diskutera vrakets framtid tillsammans med marinarkeologer och konservatorer samt internationella experter som utfört miljö- och materialanalyser. I workshopen ville man också utvärdera Museiverkets alternativa planer om vrakets framtid. Till sin natur var träffen en workshop, inte ett öppet seminarium för publik. Man bjöd in nio utländska och tre inhemska experter samt personalen från den egna marinarkeologiska enheten. På grund av sjukdom tvingades tre internationella experter att lämna återbud.

Som resultat av workshopen kan man konstatera att även de internationella experterna ansåg Museiverkets synpunkter om vrakets framtid som rekommendabla. Även de tyckte att det första alternativet var att bevara vraket in situ. Ingen rekommenderade bärgning utan förbehåll som första åtgärd, även om man såg fördelar även med det. Vid frågor om bärgning bör man fundera över bl.a. följande aspekter: Bör just detta vrak ifråga bärgas? Vilket vore det bästa sättet att bärga vraket? Dessa frågor anknyter bl.a. till om Vrouw Maria är just det vrak som man i Finland vill fokusera på, är vraket alltså tillräckligt intressant? I diskussionerna framkom också möjligheter för grävningar under vatten, men detta alternativ ansågs vara det mest krävande ur fältarbetets aspekt.

Workshopen fyllde sin uppgift på åtminstone tre nivåer: 1. Man diskuterade Vrouw Maria och de aktuella planerna på en internationell nivå. 2. Man utvärderade på en internationell nivå projektet Vrouw Maria under vattnet, som ansågs vara ett bra och lönsamt projekt. 3. Två aktuella projekt (Mary Rose och Hunley) presenterades för den marinarkeologiska enheten.

 SidkartaSenast uppdaterad 21.8.2015
© Museiverket